اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,230
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,770
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 154,334,218,733
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,437,832
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,369,551
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,369,551
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری: ,مجید پورنعمت رودسری ,زهرا فرجی شربیانی ,امیرمحمد خدیوی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/02 6,437,832 6,369,551 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,334,218,733
  2 1396/07/01 6,462,391 6,393,382 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,911,654,097
  3 1396/06/31 6,464,581 6,395,533 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,963,762,880
  4 1396/06/30 6,464,982 6,395,933 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,973,467,183
  5 1396/06/29 6,465,393 6,396,345 0 0 98,412 0 74,182 24,230 154,983,449,056
  6 1396/06/28 6,454,671 6,385,772 0 46 98,412 0 74,182 24,230 154,727,245,039
  7 1396/06/27 6,444,521 6,375,646 0 0 98,366 0 74,182 24,184 154,188,617,106
  8 1396/06/26 6,422,452 6,354,019 0 0 98,366 158 74,182 24,184 153,665,583,793
  9 1396/06/25 6,393,735 6,324,330 0 0 98,366 0 74,024 24,342 153,946,839,258
  10 1396/06/24 6,401,773 6,331,770 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,127,943,358
  11 1396/06/23 6,402,193 6,332,189 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,138,151,362
  12 1396/06/22 6,402,612 6,332,609 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,148,366,567
  13 1396/06/21 6,398,363 6,328,422 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,046,437,110
  14 1396/06/20 6,404,362 6,334,616 1 0 98,366 0 74,024 24,342 154,197,234,806
  15 1396/06/19 6,413,365 6,343,836 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,421,657,995
  16 1396/06/18 6,413,093 6,343,573 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,415,265,655
  17 1396/06/17 6,413,427 6,343,907 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,423,394,127
  18 1396/06/16 6,413,755 6,344,235 0 0 98,366 0 74,024 24,342 154,431,378,914
  19 1396/06/15 6,414,084 6,344,564 0 46 98,366 100 74,024 24,342 154,439,372,073
  20 1396/06/14 6,403,379 6,333,004 0 0 98,320 0 73,924 24,396 154,499,969,734
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق