اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,299
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,701
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 154,792,995,640
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,433,033
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,370,344
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,370,344
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,زهرا فرجی شربیانی ,امیرمحمد خدیوی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 6,433,033 6,370,344 0 0 98,481 0 74,182 24,299 154,792,995,640
  2 1396/08/29 6,445,720 6,382,037 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,077,106,342
  3 1396/08/28 6,462,889 6,398,889 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,486,603,650
  4 1396/08/27 6,463,427 6,399,427 0 0 98,481 0 74,182 24,299 155,499,673,032
  5 1396/08/26 6,509,995 6,445,456 0 0 98,481 0 74,182 24,299 156,618,134,047
  6 1396/08/25 6,510,538 6,445,999 0 0 98,481 0 74,182 24,299 156,631,334,580
  7 1396/08/24 6,511,081 6,446,543 0 0 98,481 0 74,182 24,299 156,644,539,529
  8 1396/08/23 6,525,681 6,462,741 0 0 98,481 0 74,182 24,299 157,038,133,071
  9 1396/08/22 6,541,280 6,478,098 0 0 98,481 0 74,182 24,299 157,411,294,622
  10 1396/08/21 6,559,410 6,495,954 0 0 98,481 0 74,182 24,299 157,845,187,876
  11 1396/08/20 6,567,782 6,504,260 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,047,016,706
  12 1396/08/19 6,575,318 6,511,375 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,219,900,744
  13 1396/08/18 6,575,857 6,511,914 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,232,990,221
  14 1396/08/17 6,576,396 6,512,453 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,246,091,639
  15 1396/08/16 6,585,877 6,521,397 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,463,429,024
  16 1396/08/15 6,580,557 6,516,811 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,351,986,773
  17 1396/08/14 6,575,819 6,511,692 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,227,595,561
  18 1396/08/13 6,581,300 6,517,428 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,366,975,613
  19 1396/08/12 6,584,767 6,516,800 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,351,734,552
  20 1396/08/11 6,585,343 6,517,376 0 0 98,481 0 74,182 24,299 158,365,730,746
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق