صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 150,609,650,305
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: ,مجید پورنعمت رودسری ,زهرا فرجی شربیانی ,امیرمحمد خدیوی 24,507
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,493 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,207,232
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,145,577
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,145,577
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود