صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 115,615,683,527
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مجید پورنعمت , ,سحر باقری ,محسن احمدی 19,650
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 180,350 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,942,247
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,883,750
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,883,750
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود