اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 49,730
تعداد واحدهای باقی مانده: 150,270
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 576,476,053,399
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,681,374
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,592,119
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,592,119
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه‌گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/25 11,681,374 11,592,119 0 0 139,517 0 89,787 49,730 576,476,053,399
  2 1397/08/24 11,681,858 11,592,602 0 0 139,517 101 89,787 49,730 576,500,077,690
  3 1397/08/23 11,681,951 11,592,876 0 49 139,517 5 89,686 49,831 577,684,596,985
  4 1397/08/22 11,741,668 11,652,242 0 0 139,468 10 89,681 49,787 580,130,158,389
  5 1397/08/21 11,665,129 11,576,663 0 0 139,468 59 89,671 49,797 576,483,089,823
  6 1397/08/20 11,627,268 11,539,635 0 156 139,468 28 89,612 49,856 575,320,023,646
  7 1397/08/19 11,685,192 11,596,156 0 0 139,312 0 89,584 49,728 576,653,666,580
  8 1397/08/18 11,636,437 11,547,794 0 0 139,312 0 89,584 49,728 574,248,704,237
  9 1397/08/17 11,636,831 11,548,188 0 0 139,312 0 89,584 49,728 574,268,308,298
  10 1397/08/16 11,637,212 11,548,570 0 0 139,312 77 89,584 49,728 574,287,276,101
  11 1397/08/15 11,637,279 11,548,773 0 0 139,312 39 89,507 49,805 575,186,662,272
  12 1397/08/14 11,579,709 11,492,073 0 2,012 139,312 23 89,468 49,844 572,810,889,669
  13 1397/08/13 11,552,269 11,465,209 0 1,728 137,300 25 89,445 47,855 548,667,587,306
  14 1397/08/12 11,567,525 11,477,611 0 0 135,572 0 89,420 46,152 529,714,701,241
  15 1397/08/11 11,561,690 11,472,111 0 0 135,572 0 89,420 46,152 529,460,852,381
  16 1397/08/10 11,561,898 11,472,318 0 432 135,572 33 89,420 46,152 529,470,443,189
  17 1397/08/09 11,562,098 11,471,737 0 0 135,140 0 89,387 45,753 524,866,379,635
  18 1397/08/08 11,442,952 11,353,736 0 0 135,140 139 89,387 45,753 519,467,501,918
  19 1397/08/07 11,443,076 11,354,131 0 65 135,140 319 89,248 45,892 521,063,763,458
  20 1397/08/06 11,264,418 11,177,843 0 0 135,075 323 88,929 46,146 515,812,736,929