صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 114,464,160,916
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن احمدی 20,656
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 29,344 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,600,775
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,541,449
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,541,449
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود