اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,667
تعداد واحدهای باقی مانده: 176,333
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 179,173,104,840
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,645,703
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,570,588
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,570,588
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/01 7,645,703 7,570,588 0 0 98,632 0 74,965 23,667 179,173,104,840
  2 1396/10/30 7,630,979 7,557,823 0 0 98,632 0 74,965 23,667 178,871,006,546
  3 1396/10/29 7,664,823 7,591,381 0 0 98,632 0 74,965 23,667 179,665,215,294
  4 1396/10/28 7,665,204 7,591,762 0 0 98,632 0 74,965 23,667 179,674,225,052
  5 1396/10/27 7,665,585 7,592,143 0 0 98,632 0 74,965 23,667 179,683,243,433
  6 1396/10/26 7,589,939 7,515,307 0 0 98,632 0 74,965 23,667 177,864,768,444
  7 1396/10/25 7,458,118 7,376,627 0 0 98,632 0 74,965 23,667 174,582,619,882
  8 1396/10/24 7,403,318 7,322,744 0 93 98,632 0 74,965 23,667 173,307,377,957
  9 1396/10/23 7,389,722 7,309,008 0 0 98,539 0 74,965 23,574 172,302,560,044
  10 1396/10/22 7,346,109 7,266,314 0 0 98,539 0 74,965 23,574 171,296,096,489
  11 1396/10/21 7,346,404 7,266,610 0 0 98,539 0 74,965 23,574 171,303,063,047
  12 1396/10/20 7,346,700 7,266,906 0 0 98,539 0 74,965 23,574 171,310,040,691
  13 1396/10/19 7,384,287 7,302,735 0 0 98,539 0 74,965 23,574 172,154,682,883
  14 1396/10/18 7,378,093 7,296,646 0 0 98,539 0 74,965 23,574 172,011,121,140
  15 1396/10/17 7,358,392 7,278,102 0 0 98,539 0 74,965 23,574 171,573,965,087
  16 1396/10/16 7,321,938 7,242,082 0 0 98,539 0 74,965 23,574 170,724,833,149
  17 1396/10/15 7,299,119 7,221,535 0 0 98,539 0 74,965 23,574 170,240,466,871
  18 1396/10/14 7,299,746 7,222,162 0 0 98,539 0 74,965 23,574 170,255,251,016
  19 1396/10/13 7,300,373 7,222,790 0 0 98,539 0 74,965 23,574 170,270,040,775
  20 1396/10/12 7,332,911 7,254,760 0 0 98,539 46 74,965 23,574 171,023,700,869
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق