صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری فیروزه آسیا 42,499,330,698
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن احمدی 8,101
حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,899 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,306,120
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,246,183
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,246,183
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود