صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری فیروزه آسیا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 122,423,714,717
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: ژرف بین بهبود ارقام تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: مجید پورنعمت , ,سحر باقری ,محسن احمدی 22,162
حسابرس: موسسه حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 177,838 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,588,775
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,524,037
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,524,037
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود