اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,622
تعداد واحدهای باقی مانده: 174,378
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 195,696,531,159
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,718,086
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,637,832
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,637,832
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 7,718,086 7,637,832 0 1,295 100,667 0 75,045 25,622 195,696,531,159
  2 1396/11/30 7,718,399 7,633,872 0 19 99,372 0 75,045 24,327 185,709,213,269
  3 1396/11/29 7,763,146 7,677,887 0 0 99,353 0 75,045 24,308 186,634,082,925
  4 1396/11/28 7,812,983 7,725,008 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,779,488,161
  5 1396/11/27 7,788,429 7,700,513 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,184,073,370
  6 1396/11/26 7,788,787 7,700,871 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,192,771,399
  7 1396/11/25 7,789,145 7,701,229 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,201,482,224
  8 1396/11/24 7,792,215 7,710,406 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,424,549,070
  9 1396/11/23 7,768,621 7,687,448 0 0 99,353 0 75,045 24,308 186,866,488,665
  10 1396/11/22 7,777,717 7,696,517 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,086,939,792
  11 1396/11/21 7,777,985 7,696,786 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,093,470,522
  12 1396/11/20 7,782,767 7,698,963 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,146,389,916
  13 1396/11/19 7,783,049 7,699,244 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,153,234,801
  14 1396/11/18 7,783,331 7,699,527 0 0 99,353 0 75,045 24,308 187,160,092,981
  15 1396/11/17 7,755,050 7,672,876 0 44 99,353 0 75,045 24,308 186,512,274,292
  16 1396/11/16 7,780,960 7,699,383 0 0 99,309 0 75,045 24,264 186,817,835,195
  17 1396/11/15 7,743,765 7,663,097 0 0 99,309 80 75,045 24,264 185,937,375,276
  18 1396/11/14 7,788,059 7,710,730 0 0 99,309 0 74,965 24,344 187,710,018,486
  19 1396/11/13 7,794,817 7,715,408 0 0 99,309 0 74,965 24,344 187,823,898,442
  20 1396/11/12 7,794,883 7,715,474 0 0 99,309 0 74,965 24,344 187,825,508,643
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق