ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 52,153 54.12 260,690 62.09 336,197 60.78 379,696 68.81
اوراق 17,457 18.11 122,317 29.13 154,647 27.96 143,756 26.05
وجه نقد 2,803 2.9 24,127 5.74 49,597 8.96 17,288 3.13
سایر دارایی ها 4,057 4.21 22,596 5.38 23,803 4.3 22,230 4.02
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,562 28.6 12,522 2.98 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد