ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,645 57.18 105,611 67.79 107,289 67.49 111,394 70.49
اوراق 12,109 19.42 38,627 24.79 34,223 21.52 39,728 25.14
وجه نقد 1,749 2.8 5,313 3.41 10,455 6.57 1,018 0.64
سایر دارایی ها 2,939 4.71 6,233 4 6,995 4.4 5,893 3.72
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 22,874 36.69 66,495 42.68 68,966 43.38 67,934 42.98
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق