ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 39,396 55.91 119,927 67.31 129,976 67.47 137,566 69.53
اوراق 13,527 19.19 42,331 23.76 49,663 25.78 40,718 20.58
وجه نقد 1,928 2.73 7,333 4.11 6,236 3.23 11,409 5.76
سایر دارایی ها 3,192 4.53 8,682 4.87 7,110 3.69 8,733 4.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 25,212 35.78 77,054 43.25 81,988 42.56 83,097 42
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق