ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 43,148 56.26 159,557 80.03 169,961 91.67 171,873 92.75
اوراق 13,951 18.19 27,618 13.85 5,209 2.8 5,557 2.99
وجه نقد 2,019 2.63 5,080 2.54 3,251 1.75 370 0.19
سایر دارایی ها 3,322 4.33 7,406 3.71 6,975 3.76 7,493 4.04
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 26,994 35.2 82,653 41.45 79,769 43.02 78,286 42.24
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق