ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 37,138 56.59 107,172 67.13 105,100 65.2 111,424 67
اوراق 12,786 19.48 40,610 25.44 48,241 29.93 42,546 25.58
وجه نقد 1,735 2.64 4,543 2.84 493 0.3 561 0.33
سایر دارایی ها 3,038 4.62 7,310 4.57 7,351 4.56 11,770 7.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 23,727 36.15 65,741 41.18 62,746 38.92 67,892 40.82
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق