ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/29 171,873 92.76 % 5,557 3 % 370 0.2 % 7,493 4.04 % 78,286 42.25 %
2 1397/02/28 169,943 91.81 % 5,558 3 % 3,378 1.83 % 6,223 3.36 % 78,001 42.14 %
3 1397/02/27 169,943 91.81 % 5,556 3 % 3,378 1.83 % 6,220 3.36 % 78,001 42.14 %
4 1397/02/26 169,943 91.82 % 5,553 3 % 3,378 1.83 % 6,217 3.36 % 78,001 42.14 %
5 1397/02/25 170,493 89.7 % 5,559 2.92 % 8,500 4.47 % 5,521 2.9 % 78,189 41.14 %
6 1397/02/24 166,326 91.03 % 369 0.2 % 9,167 5.02 % 6,848 3.75 % 74,957 41.03 %
7 1397/02/23 165,519 94.64 % 369 0.21 % 2,167 1.24 % 6,846 3.91 % 75,233 43.01 %
8 1397/02/22 163,646 95.02 % 368 0.21 % 1,367 0.79 % 6,845 3.97 % 74,839 43.45 %
9 1397/02/21 163,605 95.02 % 368 0.21 % 1,367 0.79 % 6,844 3.97 % 76,141 44.22 %
10 1397/02/20 163,605 95.02 % 368 0.21 % 1,367 0.79 % 6,842 3.97 % 76,141 44.22 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق