ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 137,566 69.54 % 40,718 20.58 % 11,409 5.77 % 8,733 4.41 % 83,097 42.01 %
2 1396/11/30 137,566 69.54 % 40,711 20.58 % 11,409 5.77 % 8,727 4.41 % 83,097 42.01 %
3 1396/11/29 138,682 69.74 % 40,691 20.46 % 11,664 5.87 % 8,427 4.24 % 84,438 42.46 %
4 1396/11/28 143,233 75.39 % 40,637 21.39 % 1,907 1 % 4,811 2.53 % 84,399 44.42 %
5 1396/11/27 142,102 71.07 % 50,961 25.49 % 3,250 1.63 % 4,234 2.12 % 83,389 41.71 %
6 1396/11/26 142,102 71.07 % 50,951 25.48 % 3,250 1.63 % 4,232 2.12 % 83,389 41.71 %
7 1396/11/25 142,102 71.08 % 50,940 25.48 % 3,250 1.63 % 4,230 2.12 % 83,389 41.71 %
8 1396/11/24 132,010 68.66 % 49,671 25.83 % 6,967 3.62 % 4,228 2.2 % 82,466 42.89 %
9 1396/11/23 131,315 69.54 % 46,916 24.85 % 1,328 0.7 % 9,870 5.23 % 82,473 43.68 %
10 1396/11/22 131,364 69.49 % 46,867 24.79 % 1,328 0.7 % 10,071 5.33 % 82,816 43.81 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق