ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 379,696 68.81 % 143,756 26.05 % 0 0 % 17,288 3.13 % 11,040 4.03 % 0 0 %
2 1397/07/23 374,245 68.11 % 143,656 26.14 % 0 0 % 20,566 3.74 % 11,031 4.04 % 0 0 %
3 1397/07/22 366,255 66.64 % 143,435 26.1 % 0 0 % 28,871 5.25 % 11,021 4.04 % 0 0 %
4 1397/07/21 366,049 65.34 % 143,329 25.58 % 0 0 % 39,824 7.11 % 11,009 3.96 % 0 0 %
5 1397/07/20 369,912 64.87 % 143,087 25.09 % 0 0 % 46,126 8.09 % 11,113 3.89 % 0 0 %
6 1397/07/19 369,912 64.87 % 143,057 25.09 % 0 0 % 46,126 8.09 % 11,096 3.89 % 0 0 %
7 1397/07/18 369,912 64.88 % 144,505 25.35 % 0 0 % 44,626 7.83 % 11,080 3.89 % 0 0 %
8 1397/07/17 370,799 63.66 % 144,223 24.76 % 0 0 % 56,346 9.67 % 11,065 3.8 % 0 0 %
9 1397/07/16 369,002 62.99 % 144,135 24.61 % 0 0 % 61,588 10.51 % 11,046 3.78 % 0 0 %
10 1397/07/15 367,110 61.98 % 144,059 24.32 % 0 0 % 70,063 11.83 % 11,024 3.73 % 0 0 %