ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/29 238,691 68.99 % 94,423 27.29 % 1,976 0.57 % 22,681 6.56 % 0 0 %
2 1397/05/28 234,189 68.58 % 94,300 27.62 % 1,745 0.51 % 23,031 6.74 % 0 0 %
3 1397/05/27 234,036 68.16 % 97,407 28.37 % 1,024 0.3 % 22,669 6.6 % 0 0 %
4 1397/05/26 227,438 67.17 % 97,337 28.75 % 2,952 0.87 % 22,663 6.69 % 0 0 %
5 1397/05/25 227,438 67.18 % 97,308 28.74 % 2,952 0.87 % 22,656 6.69 % 0 0 %
6 1397/05/24 227,438 67.18 % 97,279 28.74 % 2,952 0.87 % 22,650 6.69 % 0 0 %
7 1397/05/23 226,404 65.65 % 105,394 30.56 % 2,237 0.65 % 22,643 6.57 % 0 0 %
8 1397/05/22 216,580 64.43 % 105,451 31.37 % 3,269 0.97 % 22,637 6.73 % 0 0 %
9 1397/05/21 215,154 62.94 % 112,613 32.95 % 3,213 0.94 % 22,630 6.62 % 0 0 %
10 1397/05/20 207,117 60.37 % 112,529 32.8 % 12,605 3.67 % 22,624 6.59 % 0 0 %