ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/30 100,040 63.98 % 48,157 30.8 % 656 0.42 % 7,516 4.81 % 57,454 36.74 %
2 1396/08/29 101,703 64.93 % 48,166 30.75 % 179 0.11 % 6,589 4.21 % 59,038 37.69 %
3 1396/08/28 102,137 64.91 % 49,120 31.22 % 179 0.11 % 5,926 3.77 % 59,410 37.76 %
4 1396/08/27 102,137 64.91 % 49,120 31.22 % 179 0.11 % 5,923 3.76 % 59,410 37.76 %
5 1396/08/26 102,845 64.28 % 51,053 31.91 % 179 0.11 % 5,920 3.7 % 60,210 37.63 %
6 1396/08/25 102,845 64.28 % 51,053 31.91 % 179 0.11 % 5,917 3.7 % 60,210 37.63 %
7 1396/08/24 102,845 64.28 % 51,053 31.91 % 179 0.11 % 5,915 3.7 % 60,210 37.63 %
8 1396/08/23 100,175 63.19 % 51,023 32.18 % 214 0.14 % 7,126 4.5 % 60,807 38.36 %
9 1396/08/22 100,584 63.3 % 50,988 32.09 % 214 0.14 % 7,110 4.48 % 61,030 38.41 %
10 1396/08/21 101,045 63.43 % 50,951 31.98 % 214 0.13 % 7,104 4.46 % 61,124 38.37 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق