مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/11/28
2 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/11/25
3 صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1396/11/18
4 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1396/11/15
5 برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر 1396/10/30
6 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1396/03/29
7 مجمع تغییر اساسنامه1395/10/25 دریافت خبر 1395/11/16
8 مجمع تغییر امیدنامه1395/10/25 دریافت خبر 1395/11/16
9 صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1395/10/04
10 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1395/10/04
11 صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت و صاحبان واحدهای ممتاز دریافت خبر 1395/03/19
12 صورتجلسه تغییر هزینه ها دریافت خبر 1395/02/25
13 مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/01/14
14 مجمع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/01/14
15 تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق دریافت خبر 1394/11/11
16 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 و صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1394/08/27
17 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 94/03/17 دریافت خبر 1394/05/25
18 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 93/06/31 - صورتجلسه دورم دریافت خبر 1393/09/10
19 مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به1393/06/31 دریافت خبر 1393/09/10
20 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24 دریافت خبر 1392/12/10
21 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24 دریافت خبر 1392/12/10
22 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر 1392/06/26
23 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ10/10/1391 دریافت خبر 1391/10/11
24 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ 19/06/1391 دریافت خبر 1391/06/20
25 گزارش وضعيت بازار و صندوق فيروزه در نيمه دوم تير ماه 1391 دریافت خبر 1391/05/09
26 مجمع صندوق دریافت خبر 1391/02/24
27 برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق دریافت خبر 1391/02/13
28 برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق دریافت خبر 1390/12/02
29 برگزاری مجمع سالانه مجمع دریافت خبر 1390/08/30
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق