دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها
منبع -
مقدمه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت و همچنین مجمع تغییر هزینه های صندوق در زمان چهارشنبه 1396/10/27، ساعت 9:30 صبح در محل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا برگزار گردید. اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند. آقای امیر محمد خدیوی ( نماینده شرکت گروه توسعه مالی فیروزه) آقای امی...
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق