صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۲۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۲,۷۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۸۵,۴۳۹,۲۰۶,۶۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۴۵۷,۴۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۱۵۸,۸۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۱۵۸,۸۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲۹,۴۵۷,۴۴۶ ۲۹,۱۵۸,۸۷۷ ۰ ۲۷ ۱۵۲,۳۳۶ ۱۳۸ ۱۱۵,۱۱۱ ۳۷,۲۲۵ ۱,۰۸۵,۴۳۹,۲۰۶,۶۱۰
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲۹,۳۵۱,۱۵۹ ۲۹,۰۵۴,۶۵۳ ۰ ۰ ۱۵۲,۳۰۹ ۰ ۱۱۴,۹۷۳ ۳۷,۳۳۶ ۱,۰۸۴,۷۸۴,۵۲۸,۷۷۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲۹,۳۴۰,۶۷۴ ۲۹,۰۴۴,۲۴۵ ۰ ۰ ۱۵۲,۳۰۹ ۰ ۱۱۴,۹۷۳ ۳۷,۳۳۶ ۱,۰۸۴,۳۹۵,۹۱۳,۱۱۵
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۲۹,۰۳۵,۴۹۳ ۲۸,۷۳۶,۶۵۱ ۰ ۰ ۱۵۲,۳۰۹ ۰ ۱۱۴,۹۷۳ ۳۷,۳۳۶ ۱,۰۷۲,۹۱۱,۶۰۷,۳۶۱
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۲۹,۰۳۷,۸۸۰ ۲۸,۷۳۹,۰۳۹ ۰ ۱۰۳ ۱۵۲,۳۰۹ ۰ ۱۱۴,۹۷۳ ۳۷,۳۳۶ ۱,۰۷۳,۰۰۰,۷۴۴,۸۰۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲۹,۰۴۰,۲۶۸ ۲۸,۷۴۰,۶۰۰ ۰ ۲۹ ۱۵۲,۲۰۶ ۱۳۲ ۱۱۴,۹۷۳ ۳۷,۲۳۳ ۱,۰۷۰,۰۹۸,۷۴۵,۳۸۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲۸,۸۲۶,۱۰۲ ۲۸,۵۳۰,۲۰۳ ۰ ۲۵ ۱۵۲,۱۷۷ ۲۰ ۱۱۴,۸۴۱ ۳۷,۳۳۶ ۱,۰۶۵,۲۰۳,۶۴۱,۰۴۶
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲۹,۰۴۱,۴۱۷ ۲۸,۷۴۲,۶۳۷ ۰ ۴۲ ۱۵۲,۱۵۲ ۷ ۱۱۴,۸۲۱ ۳۷,۳۳۱ ۱,۰۷۲,۹۹۱,۳۷۶,۶۳۶
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲۹,۱۳۷,۳۱۹ ۲۸,۸۳۶,۹۰۴ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۱۰ ۱۵ ۱۱۴,۸۱۴ ۳۷,۲۹۶ ۱,۰۷۵,۵۰۱,۱۶۱,۵۲۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲۸,۶۶۵,۴۴۱ ۲۸,۳۷۱,۹۵۷ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۱۰ ۰ ۱۱۴,۷۹۹ ۳۷,۳۱۱ ۱,۰۵۸,۵۸۶,۰۹۷,۲۴۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲۸,۱۶۶,۷۸۲ ۲۷,۸۷۲,۸۰۱ ۰ ۰ ۱۵۲,۱۱۰ ۰ ۱۱۴,۷۹۹ ۳۷,۳۱۱ ۱,۰۳۹,۹۶۲,۰۷۸,۰۹۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲۸,۱۶۹,۰۶۱ ۲۷,۸۷۵,۰۸۰ ۰ ۲۱۲ ۱۵۲,۱۱۰ ۱۰ ۱۱۴,۷۹۹ ۳۷,۳۱۱ ۱,۰۴۰,۰۴۷,۰۹۶,۵۴۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲۸,۱۹۸,۹۹۵ ۲۷,۹۰۰,۶۹۹ ۰ ۲۷ ۱۵۱,۸۹۸ ۱۵ ۱۱۴,۷۸۹ ۳۷,۱۰۹ ۱,۰۳۵,۳۶۷,۰۴۴,۰۷۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲۷,۹۳۹,۰۵۲ ۲۷,۶۴۴,۰۱۶ ۰ ۱۰۸ ۱۵۱,۸۷۱ ۰ ۱۱۴,۷۷۴ ۳۷,۰۹۷ ۱,۰۲۵,۵۱۰,۰۴۷,۹۰۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲۷,۵۸۸,۶۱۷ ۲۷,۲۹۶,۳۷۰ ۰ ۱۸ ۱۵۱,۷۶۳ ۳ ۱۱۴,۷۷۴ ۳۶,۹۸۹ ۱,۰۰۹,۶۶۵,۴۲۳,۸۹۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲۶,۶۵۱,۳۵۷ ۲۶,۳۷۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۱۵۱,۷۴۵ ۸۹۳ ۱۱۴,۷۷۱ ۳۶,۹۷۴ ۹۷۵,۰۸۵,۱۵۸,۴۶۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲۵,۹۱۹,۲۰۸ ۲۵,۶۵۵,۵۰۲ ۰ ۰ ۱۵۱,۷۴۵ ۰ ۱۱۳,۸۷۸ ۳۷,۸۶۷ ۹۷۱,۴۹۶,۸۷۶,۳۰۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۲۵,۷۶۸,۸۲۷ ۲۵,۵۰۸,۰۰۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۷۴۵ ۰ ۱۱۳,۸۷۸ ۳۷,۸۶۷ ۹۶۵,۹۱۱,۷۳۳,۰۱۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۲۵,۷۷۰,۸۹۸ ۲۵,۵۱۰,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۵۱,۷۴۵ ۷۱۰ ۱۱۳,۸۷۸ ۳۷,۸۶۷ ۹۶۵,۹۹۰,۱۸۶,۲۳۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۲۵,۷۶۸,۰۰۴ ۲۵,۵۱۱,۹۸۵ ۰ ۰ ۱۵۱,۷۴۵ ۰ ۱۱۳,۱۶۸ ۳۸,۵۷۷ ۹۸۴,۱۷۵,۸۵۵,۹۱۱