صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۰۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۰,۹۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۲۹,۵۸۶,۵۹۹,۵۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹,۵۲۳,۳۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۹,۱۹۶,۴۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۹,۱۹۶,۴۴۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۵۹,۵۲۳,۳۸۴ ۵۹,۱۹۶,۴۴۷ ۰ ۰ ۱۶۰,۳۰۹ ۵ ۱۴۱,۲۲۷ ۱۹,۰۸۲ ۱,۱۲۹,۵۸۶,۵۹۹,۵۶۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۵۹,۱۹۶,۸۴۲ ۵۸,۸۶۸,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۶۰,۳۰۹ ۰ ۱۴۱,۲۲۲ ۱۹,۰۸۷ ۱,۱۲۳,۶۲۴,۶۱۶,۳۵۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۵۷,۹۱۶,۸۷۱ ۵۷,۵۹۴,۳۵۰ ۰ ۰ ۱۶۰,۳۰۹ ۰ ۱۴۱,۲۲۲ ۱۹,۰۸۷ ۱,۰۹۹,۳۰۳,۳۶۵,۱۹۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۵۷,۹۲۲,۵۸۴ ۵۷,۶۰۰,۰۶۳ ۰ ۱ ۱۶۰,۳۰۹ ۱,۸۰۱ ۱۴۱,۲۲۲ ۱۹,۰۸۷ ۱,۰۹۹,۴۱۲,۴۰۳,۸۳۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۵۷,۹۰۰,۵۰۴ ۵۷,۶۰۵,۷۷۸ ۰ ۲ ۱۶۰,۳۰۸ ۹ ۱۳۹,۴۲۱ ۲۰,۸۸۷ ۱,۲۰۳,۲۱۱,۸۷۹,۳۰۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۵۷,۰۱۶,۸۸۷ ۵۶,۷۰۵,۷۴۲ ۰ ۰ ۱۶۰,۳۰۶ ۰ ۱۳۹,۴۱۲ ۲۰,۸۹۴ ۱,۱۸۴,۸۰۹,۷۶۹,۳۴۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۵۸,۳۹۰,۲۹۹ ۵۸,۰۶۲,۳۷۸ ۰ ۰ ۱۶۰,۳۰۶ ۰ ۱۳۹,۴۱۲ ۲۰,۸۹۴ ۱,۲۱۳,۱۵۵,۳۲۹,۲۷۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۵۸,۳۹۵,۹۸۹ ۵۸,۰۶۸,۰۶۹ ۰ ۹ ۱۶۰,۳۰۶ ۴۳ ۱۳۹,۴۱۲ ۲۰,۸۹۴ ۱,۲۱۳,۲۷۴,۲۲۶,۶۸۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۵۸,۴۰۱,۰۰۷ ۵۸,۰۷۳,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۶۰,۲۹۷ ۰ ۱۳۹,۳۶۹ ۲۰,۹۲۸ ۱,۲۱۵,۳۶۴,۶۹۶,۱۴۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۵۹,۱۰۶,۷۰۹ ۵۸,۷۶۸,۵۹۰ ۰ ۰ ۱۶۰,۲۹۷ ۰ ۱۳۹,۳۶۹ ۲۰,۹۲۸ ۱,۲۲۹,۹۰۹,۰۴۴,۴۷۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۵۹,۱۱۲,۵۵۹ ۵۸,۷۷۴,۴۴۰ ۰ ۱۲ ۱۶۰,۲۹۷ ۱۰ ۱۳۹,۳۶۹ ۲۰,۹۲۸ ۱,۲۳۰,۰۳۱,۴۷۳,۲۶۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۵۹,۱۱۸,۲۴۸ ۵۸,۷۸۰,۰۹۶ ۰ ۲۲ ۱۶۰,۲۸۵ ۱,۰۶۴ ۱۳۹,۳۵۹ ۲۰,۹۲۶ ۱,۲۳۰,۰۳۲,۲۹۵,۱۱۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۵۹,۶۶۱,۶۱۷ ۵۹,۳۲۵,۹۷۵ ۰ ۱۳ ۱۶۰,۲۶۳ ۳۷۷ ۱۳۸,۲۹۵ ۲۱,۹۶۸ ۱,۳۰۳,۲۷۳,۰۱۷,۸۰۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵۹,۵۶۹,۳۴۸ ۵۹,۲۳۲,۹۹۷ ۰ ۲۰۲ ۱۶۰,۲۵۰ ۴,۹۱۵ ۱۳۷,۹۱۸ ۲۲,۳۳۲ ۱,۳۲۲,۷۹۱,۲۹۱,۸۹۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۵۸,۳۴۲,۹۱۲ ۵۸,۰۶۲,۷۸۳ ۰ ۲۸ ۱۶۰,۰۴۸ ۳۱ ۱۳۳,۰۰۳ ۲۷,۰۴۵ ۱,۵۷۰,۳۰۷,۹۶۷,۱۳۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۶۰,۱۴۳,۸۳۷ ۵۹,۷۹۹,۹۷۲ ۰ ۰ ۱۶۰,۰۲۰ ۰ ۱۳۲,۹۷۲ ۲۷,۰۴۸ ۱,۶۱۷,۴۶۹,۶۵۳,۷۹۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۶۲,۱۱۳,۳۰۱ ۶۱,۷۵۱,۹۲۱ ۰ ۰ ۱۶۰,۰۲۰ ۰ ۱۳۲,۹۷۲ ۲۷,۰۴۸ ۱,۶۷۰,۲۶۵,۹۴۷,۴۸۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۶۲,۱۱۹,۴۷۹ ۶۱,۷۵۸,۰۹۹ ۰ ۵۸ ۱۶۰,۰۲۰ ۴,۶۵۱ ۱۳۲,۹۷۲ ۲۷,۰۴۸ ۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۶۶,۳۴۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۶۲,۰۷۲,۵۷۱ ۶۱,۷۶۳,۶۴۸ ۰ ۴۴ ۱۵۹,۹۶۲ ۱۱۱ ۱۲۸,۳۲۱ ۳۱,۶۴۱ ۱,۹۵۴,۲۶۳,۵۹۹,۳۸۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۶۲,۷۵۲,۵۶۲ ۶۲,۴۰۶,۷۳۴ ۰ ۲۱۱ ۱۵۹,۹۱۸ ۲۳۰ ۱۲۸,۲۱۰ ۳۱,۷۰۸ ۱,۹۷۸,۷۹۲,۷۰۶,۲۹۷