اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,316
تعداد واحدهای باقی مانده: 159,684
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 652,098,732,525
قیمت صدور هر واحد (ریال): 16,352,702
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 16,174,688
قیمت آماری هر واحد (ریال): 16,174,688
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : فرزانه هاشم لو ,امیرمحمد خدیوی ,مجید علی فر
ضامن نقد شوندگی صندوق: سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/28 16,352,702 16,174,688 0 0 144,607 0 104,291 40,316 652,098,732,525
  2 1398/02/27 16,133,072 15,957,249 0 0 144,607 0 104,291 40,316 643,332,434,815
  3 1398/02/26 16,134,544 15,958,721 0 0 144,607 34 104,291 40,316 643,391,795,828
  4 1398/02/25 16,135,869 15,960,194 0 0 144,607 10 104,257 40,350 643,993,811,610
  5 1398/02/24 15,883,847 15,709,758 0 0 144,607 0 104,247 40,360 634,045,833,234
  6 1398/02/23 15,712,127 15,539,877 0 0 144,607 10 104,247 40,360 627,189,421,654
  7 1398/02/22 15,484,277 15,323,035 0 0 144,607 11 104,237 40,370 618,590,915,462
  8 1398/02/21 15,764,408 15,599,031 0 0 144,607 0 104,226 40,381 629,904,463,867
  9 1398/02/20 15,587,571 15,424,390 0 0 144,607 0 104,226 40,381 622,852,280,723
  10 1398/02/19 15,588,931 15,425,749 0 64 144,607 71 104,226 40,381 622,907,187,599
  11 1398/02/18 15,589,920 15,426,767 0 16 144,543 79 104,155 40,388 623,056,252,001
  12 1398/02/17 15,366,317 15,208,529 0 0 144,527 33 104,076 40,451 615,200,207,281
  13 1398/02/16 15,697,987 15,535,808 0 0 144,527 70 104,043 40,484 628,951,632,411
  14 1398/02/15 16,023,010 15,861,352 0 0 144,527 0 103,973 40,554 643,241,253,176
  15 1398/02/14 16,093,990 15,933,417 0 0 144,527 0 103,973 40,554 646,163,790,796
  16 1398/02/13 15,747,906 15,580,613 0 0 144,527 0 103,973 40,554 631,856,189,059
  17 1398/02/12 15,749,303 15,582,011 0 0 144,527 0 103,973 40,554 631,912,859,026
  18 1398/02/11 15,750,701 15,583,408 0 25 144,527 19 103,973 40,554 631,969,533,564
  19 1398/02/10 15,484,187 15,321,108 0 0 144,502 11 103,954 40,548 621,240,277,156
  20 1398/02/09 15,433,091 15,270,827 0 6 144,502 0 103,943 40,559 619,369,474,108