صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۸۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۱۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۰۹,۰۴۰,۱۵۶,۴۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۵۹۲,۲۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۲۲۷,۸۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۲۲۷,۸۴۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۳۸,۵۹۲,۲۰۰ ۳۸,۲۲۷,۸۴۵ ۰ ۰ ۱۵۶,۲۹۵ ۱۰ ۱۱۹,۴۳۶ ۳۶,۸۵۹ ۱,۴۰۹,۰۴۰,۱۵۶,۴۸۸
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۳۸,۵۹۸,۹۴۷ ۳۸,۲۳۰,۰۲۱ ۰ ۷ ۱۵۶,۲۹۵ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۸۶۹ ۱,۴۰۹,۵۰۲,۶۳۷,۱۰۴
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳۸,۲۵۲,۶۳۲ ۳۷,۸۸۷,۸۶۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۲۸۸ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۸۶۲ ۱,۳۹۶,۶۲۲,۵۷۰,۸۳۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۳۷,۲۰۸,۷۲۶ ۳۶,۸۶۶,۷۹۹ ۰ ۰ ۱۵۶,۲۸۸ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۸۶۲ ۱,۳۵۸,۹۸۳,۹۵۳,۱۰۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۳۷,۲۱۱,۹۳۰ ۳۶,۸۷۰,۰۰۳ ۰ ۰ ۱۵۶,۲۸۸ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۸۶۲ ۱,۳۵۹,۱۰۲,۰۶۰,۱۰۹
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۳۷,۲۱۵,۱۳۴ ۳۶,۸۷۳,۲۰۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۲۸۸ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۸۶۲ ۱,۳۵۹,۲۲۰,۱۷۱,۶۰۱
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۳۷,۲۱۸,۳۳۸ ۳۶,۸۷۶,۴۱۲ ۰ ۱۸ ۱۵۶,۲۸۸ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۸۶۲ ۱,۳۵۹,۳۳۸,۲۸۷,۵۷۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۳۷,۲۲۱,۵۴۳ ۳۶,۸۷۹,۴۴۹ ۰ ۴۹ ۱۵۶,۲۷۰ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۸۴۴ ۱,۳۵۸,۷۸۶,۴۱۹,۲۱۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳۶,۵۳۵,۳۲۰ ۳۶,۱۷۳,۵۳۰ ۰ ۶۰ ۱۵۶,۲۲۱ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۷۹۵ ۱,۳۳۱,۰۰۵,۰۳۶,۶۴۱
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۵,۷۹۶,۹۳۵ ۳۵,۴۲۶,۱۶۶ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۷۳۵ ۱,۳۰۱,۳۸۰,۲۱۹,۹۱۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳۵,۰۷۵,۳۹۹ ۳۴,۷۱۴,۹۷۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۷۳۵ ۱,۲۷۵,۲۵۴,۶۷۲,۲۵۱
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳۵,۰۷۸,۷۴۱ ۳۴,۷۱۸,۳۱۹ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۲۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۷۳۵ ۱,۲۷۵,۳۷۷,۴۴۸,۵۴۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳۵,۰۸۰,۶۵۵ ۳۴,۷۲۰,۴۲۹ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۷۶,۱۴۹,۳۵۹,۷۴۸
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۳۴,۴۶۵,۰۱۶ ۳۴,۱۱۱,۹۹۱ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۳,۷۸۶,۲۲۰,۷۱۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۳۴,۴۹۴,۷۷۹ ۳۴,۱۴۱,۳۷۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۴,۸۶۶,۳۲۰,۲۱۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۳۴,۴۹۸,۰۵۶ ۳۴,۱۴۴,۶۵۴ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۴,۹۸۶,۷۶۵,۷۵۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۳۴,۵۰۱,۳۳۳ ۳۴,۱۴۷,۹۳۱ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۵,۱۰۷,۲۱۴,۶۰۵
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۳۴,۵۰۴,۶۱۰ ۳۴,۱۵۱,۲۰۸ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۸۵۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۳۴,۵۰۷,۸۸۸ ۳۴,۱۵۴,۴۸۶ ۰ ۱۳ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۵,۳۴۸,۱۲۵,۴۹۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳۴,۵۱۱,۱۶۵ ۳۴,۱۵۷,۶۳۸ ۰ ۱,۹۱۲ ۱۵۶,۱۴۸ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۴۲ ۱,۲۵۵,۰۱۹,۹۴۱,۴۹۳