صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۴۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۰,۵۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۶۳,۲۳۰,۲۷۶,۵۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۰۹۸,۷۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۸۷۶,۶۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۸۷۶,۶۳۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲۲,۰۹۸,۷۵۶ ۲۱,۸۷۶,۶۳۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۲۵ ۰ ۱۱۰,۹۶۶ ۳۹,۴۵۹ ۸۶۳,۲۳۰,۲۷۶,۵۰۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲۲,۶۴۲,۴۵۴ ۲۲,۴۱۷,۳۴۸ ۰ ۳ ۱۵۰,۴۲۵ ۱۰۵ ۱۱۰,۹۶۶ ۳۹,۴۵۹ ۸۸۴,۵۶۶,۱۳۸,۸۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲۳,۰۹۰,۳۶۶ ۲۲,۸۶۳,۹۴۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۲۲ ۱۳۵ ۱۱۰,۸۶۱ ۳۹,۵۶۱ ۹۰۴,۵۲۰,۳۲۶,۸۳۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲۳,۰۴۹,۶۳۵ ۲۲,۸۲۴,۶۱۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۲۲ ۰ ۱۱۰,۷۲۶ ۳۹,۶۹۶ ۹۰۶,۰۴۵,۸۴۸,۵۵۷
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۲۲,۶۳۶,۸۴۴ ۲۲,۴۱۹,۶۴۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۲۲ ۰ ۱۱۰,۷۲۶ ۳۹,۶۹۶ ۸۸۹,۹۷۰,۰۱۷,۵۷۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۲۲,۶۳۸,۳۷۷ ۲۲,۴۲۱,۱۷۳ ۰ ۴۹۲ ۱۵۰,۴۲۲ ۴۲ ۱۱۰,۷۲۶ ۳۹,۶۹۶ ۸۹۰,۰۳۰,۸۸۱,۸۲۹
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۲۲,۶۳۹,۶۷۸ ۲۲,۴۱۹,۹۸۳ ۰ ۰ ۱۴۹,۹۳۰ ۲۲ ۱۱۰,۶۸۴ ۳۹,۲۴۶ ۸۷۹,۸۹۴,۶۶۰,۳۳۷
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲۲,۶۸۱,۸۷۴ ۲۲,۴۶۱,۲۳۸ ۰ ۵۹ ۱۴۹,۹۳۰ ۰ ۱۱۰,۶۶۲ ۳۹,۲۶۸ ۸۸۲,۰۰۷,۸۸۴,۳۰۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۲۳,۲۱۰,۹۵۰ ۲۲,۹۸۳,۶۲۹ ۰ ۵۲ ۱۴۹,۸۷۱ ۱۹۱ ۱۱۰,۶۶۲ ۳۹,۲۰۹ ۹۰۱,۱۶۵,۱۰۷,۰۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲۳,۲۰۳,۶۴۰ ۲۲,۹۷۷,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۱۹ ۱۰ ۱۱۰,۴۷۱ ۳۹,۳۴۸ ۹۰۴,۱۳۲,۳۶۳,۴۹۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲۳,۵۲۲,۶۰۲ ۲۳,۲۹۴,۰۴۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۱۹ ۰ ۱۱۰,۴۶۱ ۳۹,۳۵۸ ۹۱۶,۸۰۶,۸۱۷,۹۴۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۲۳,۵۱۷,۴۵۸ ۲۳,۲۸۹,۹۴۰ ۰ ۰ ۱۴۹,۸۱۹ ۰ ۱۱۰,۴۶۱ ۳۹,۳۵۸ ۹۱۶,۶۴۵,۴۶۵,۸۴۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲۳,۵۱۹,۱۰۲ ۲۳,۲۹۱,۵۸۴ ۰ ۱۱۰ ۱۴۹,۸۱۹ ۲ ۱۱۰,۴۶۱ ۳۹,۳۵۸ ۹۱۶,۷۱۰,۱۵۰,۳۷۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۲۳,۵۲۰,۷۳۴ ۲۳,۲۹۲,۵۹۰ ۰ ۱۴ ۱۴۹,۷۰۹ ۰ ۱۱۰,۴۵۹ ۳۹,۲۵۰ ۹۱۴,۲۳۴,۱۵۹,۵۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۲۳,۷۵۲,۴۱۴ ۲۳,۵۱۷,۸۷۰ ۰ ۵۰ ۱۴۹,۶۹۵ ۰ ۱۱۰,۴۵۹ ۳۹,۲۳۶ ۹۲۲,۷۴۷,۱۵۳,۵۸۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲۳,۵۳۵,۴۱۸ ۲۳,۳۰۲,۶۲۹ ۰ ۲۲۱ ۱۴۹,۶۴۵ ۰ ۱۱۰,۴۵۹ ۳۹,۱۸۶ ۹۱۳,۱۳۶,۸۰۱,۵۱۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۲۳,۳۲۲,۷۶۰ ۲۳,۱۰۲,۶۵۲ ۰ ۵۶ ۱۴۹,۴۲۴ ۱۰ ۱۱۰,۴۵۹ ۳۸,۹۶۵ ۹۰۰,۱۹۴,۸۴۵,۸۰۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲۳,۵۳۳,۲۰۴ ۲۳,۳۰۹,۵۹۹ ۰ ۰ ۱۴۹,۳۶۸ ۰ ۱۱۰,۴۴۹ ۳۸,۹۱۹ ۹۰۷,۱۸۶,۲۷۶,۱۵۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۲۳,۲۶۰,۱۰۷ ۲۳,۰۳۹,۱۹۴ ۰ ۰ ۱۴۹,۳۶۸ ۰ ۱۱۰,۴۴۹ ۳۸,۹۱۹ ۸۹۶,۶۶۲,۳۷۲,۳۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۲۳,۲۶۱,۶۹۶ ۲۳,۰۴۰,۷۸۲ ۰ ۱۰ ۱۴۹,۳۶۸ ۰ ۱۱۰,۴۴۹ ۳۸,۹۱۹ ۸۹۶,۷۲۴,۲۰۹,۹۶۳