صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۴۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۵۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۵,۱۱۲,۴۱۷,۵۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۶,۹۰۶,۲۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶,۴۷۱,۰۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۶,۴۷۱,۰۱۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۸
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۸۶,۹۰۶,۲۸۶ ۸۶,۴۷۱,۰۱۱ ۰ ۵ ۱۶۷,۰۵۵ ۱۷ ۱۵۱,۶۱۵ ۱۵,۴۴۰ ۱,۳۳۵,۱۱۲,۴۱۷,۵۵۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۸۶,۸۶۰,۸۰۳ ۸۶,۴۲۵,۷۵۳ ۰ ۵ ۱۶۷,۰۵۰ ۱۸۰ ۱۵۱,۵۹۸ ۱۵,۴۵۲ ۱,۳۳۵,۴۵۰,۷۳۳,۷۷۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۸۸,۵۶۸,۸۵۰ ۸۸,۱۲۶,۶۵۲ ۰ ۰ ۱۶۷,۰۴۵ ۰ ۱۵۱,۴۱۸ ۱۵,۶۲۷ ۱,۳۷۷,۱۵۵,۱۹۰,۵۵۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۹۰,۵۴۲,۱۰۸ ۹۰,۰۸۶,۱۶۵ ۰ ۰ ۱۶۷,۰۴۵ ۰ ۱۵۱,۴۱۸ ۱۵,۶۲۷ ۱,۴۰۷,۷۷۶,۴۹۶,۴۰۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۸۹,۸۳۰,۱۶۳ ۸۹,۳۷۸,۷۶۹ ۰ ۰ ۱۶۷,۰۴۵ ۰ ۱۵۱,۴۱۸ ۱۵,۶۲۷ ۱,۳۹۶,۷۲۲,۰۲۳,۰۶۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۸۹,۸۴۰,۱۶۶ ۸۹,۳۸۸,۷۷۲ ۰ ۹ ۱۶۷,۰۴۵ ۲۲۵ ۱۵۱,۴۱۸ ۱۵,۶۲۷ ۱,۳۹۶,۸۷۸,۳۴۱,۸۵۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۸۹,۸۴۳,۴۹۶ ۸۹,۳۹۸,۲۵۶ ۰ ۰ ۱۶۷,۰۳۶ ۱۱ ۱۵۱,۱۹۳ ۱۵,۸۴۳ ۱,۴۱۶,۳۳۶,۵۶۳,۶۰۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۸۸,۳۱۶,۸۴۱ ۸۷,۸۸۱,۶۸۰ ۰ ۶ ۱۶۷,۰۳۶ ۷ ۱۵۱,۱۸۲ ۱۵,۸۵۴ ۱,۳۹۳,۲۷۶,۱۴۷,۲۶۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۸۷,۸۷۳,۹۰۹ ۸۷,۴۴۱,۷۴۳ ۰ ۳۳ ۱۶۷,۰۳۰ ۰ ۱۵۱,۱۷۵ ۱۵,۸۵۵ ۱,۳۸۶,۳۸۸,۸۲۹,۷۵۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۸۹,۹۶۷,۳۵۳ ۸۹,۵۲۰,۸۹۳ ۰ ۱۲ ۱۶۶,۹۹۷ ۰ ۱۵۱,۱۷۵ ۱۵,۸۲۲ ۱,۴۱۶,۳۹۹,۵۶۶,۶۵۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۹۱,۶۹۹,۲۹۷ ۹۱,۲۳۸,۷۵۶ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۸۵ ۰ ۱۵۱,۱۷۵ ۱۵,۸۱۰ ۱,۴۴۲,۴۸۴,۷۳۴,۳۹۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۹۲,۵۵۱,۹۷۱ ۹۲,۰۸۵,۲۲۶ ۰ ۰ ۱۶۶,۹۸۵ ۰ ۱۵۱,۱۷۵ ۱۵,۸۱۰ ۱,۴۵۵,۸۶۷,۴۱۶,۸۳۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۹۲,۵۶۰,۹۵۸ ۹۲,۰۹۴,۲۱۳ ۰ ۴۳ ۱۶۶,۹۸۵ ۰ ۱۵۱,۱۷۵ ۱۵,۸۱۰ ۱,۴۵۶,۰۰۹,۵۰۰,۱۰۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۹۲,۵۶۹,۹۴۶ ۹۲,۱۰۱,۹۲۷ ۰ ۶۱ ۱۶۶,۹۴۲ ۰ ۱۵۱,۱۷۵ ۱۵,۷۶۷ ۱,۴۵۲,۱۷۱,۰۸۵,۹۵۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۹۱,۶۶۹,۷۰۱ ۹۱,۲۰۵,۹۴۸ ۰ ۰ ۱۶۶,۸۸۱ ۳۹ ۱۵۱,۱۷۵ ۱۵,۷۰۶ ۱,۴۳۲,۴۸۰,۶۱۴,۲۵۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۸۹,۲۰۲,۴۶۶ ۸۸,۷۵۴,۳۸۸ ۰ ۵ ۱۶۶,۸۸۱ ۶ ۱۵۱,۱۳۶ ۱۵,۷۴۵ ۱,۳۹۷,۴۳۷,۸۴۱,۲۶۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۸۷,۸۶۸,۸۰۳ ۸۷,۴۲۶,۹۱۷ ۰ ۰ ۱۶۶,۸۷۶ ۵۹ ۱۵۱,۱۳۰ ۱۵,۷۴۶ ۱,۳۷۶,۶۲۴,۲۲۹,۰۰۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۸۸,۹۲۴,۶۰۹ ۸۸,۴۷۶,۸۱۲ ۰ ۰ ۱۶۶,۸۷۶ ۰ ۱۵۱,۰۷۱ ۱۵,۸۰۵ ۱,۳۹۸,۳۷۶,۰۱۹,۶۵۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۸۶,۹۳۸,۷۴۴ ۸۶,۴۹۹,۳۴۰ ۰ ۰ ۱۶۶,۸۷۶ ۰ ۱۵۱,۰۷۱ ۱۵,۸۰۵ ۱,۳۶۷,۱۲۲,۰۷۶,۳۸۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۸۶,۹۴۷,۲۱۱ ۸۶,۵۰۷,۸۰۸ ۰ ۰ ۱۶۶,۸۷۶ ۷۳۴ ۱۵۱,۰۷۱ ۱۵,۸۰۵ ۱,۳۶۷,۲۵۵,۹۰۳,۹۳۰