صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۰۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۰,۹۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۲۳,۱۳۵,۰۹۰,۶۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۸۹۴,۲۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۶۳۹,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۶۳۹,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲۳,۸۹۴,۲۴۹ ۲۳,۶۳۹,۲۱۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۱۸۸ ۰ ۱۱۲,۱۳۷ ۳۹,۰۵۱ ۹۲۳,۱۳۵,۰۹۰,۶۴۷
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲۳,۸۹۶,۰۸۱ ۲۳,۶۴۱,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۵۱,۱۸۸ ۰ ۱۱۲,۱۳۷ ۳۹,۰۵۱ ۹۲۳,۲۰۶,۶۴۵,۸۶۸
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲۳,۸۹۷,۹۱۴ ۲۳,۶۴۲,۸۸۳ ۰ ۱۶۵ ۱۵۱,۱۸۸ ۲۱ ۱۱۲,۱۳۷ ۳۹,۰۵۱ ۹۲۳,۲۷۸,۲۳۵,۷۹۹
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲۳,۶۰۱,۱۳۱ ۲۳,۳۵۱,۷۲۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۰۲۳ ۲۴ ۱۱۲,۱۱۶ ۳۸,۹۰۷ ۹۰۸,۵۴۵,۶۸۶,۷۷۵
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲۳,۴۸۲,۹۳۲ ۲۳,۲۳۵,۰۲۳ ۰ ۰ ۱۵۱,۰۲۳ ۳۳ ۱۱۲,۰۹۲ ۳۸,۹۳۱ ۹۰۴,۵۶۲,۶۹۴,۷۳۷
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲۳,۴۹۰,۸۳۴ ۲۳,۲۳۹,۰۳۰ ۰ ۱ ۱۵۱,۰۲۳ ۱۳ ۱۱۲,۰۵۹ ۳۸,۹۶۴ ۹۰۵,۴۸۵,۵۷۲,۵۵۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲۳,۲۹۶,۱۳۶ ۲۳,۰۴۷,۰۹۵ ۰ ۰ ۱۵۱,۰۲۲ ۰ ۱۱۲,۰۴۶ ۳۸,۹۷۶ ۸۹۸,۲۸۳,۵۷۰,۱۳۰
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲۲,۹۸۰,۱۷۳ ۲۲,۷۳۵,۲۳۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۰۲۲ ۰ ۱۱۲,۰۴۶ ۳۸,۹۷۶ ۸۸۶,۱۲۸,۶۴۵,۹۴۵
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲۲,۹۸۲,۱۰۸ ۲۲,۷۳۷,۱۷۳ ۰ ۴۵ ۱۵۱,۰۲۲ ۵ ۱۱۲,۰۴۶ ۳۸,۹۷۶ ۸۸۶,۲۰۴,۰۶۶,۱۷۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲۲,۹۸۲,۶۳۹ ۲۲,۷۳۷,۴۵۳ ۰ ۲۰ ۱۵۰,۹۷۷ ۰ ۱۱۲,۰۴۱ ۳۸,۹۳۶ ۸۸۵,۳۰۵,۴۷۶,۲۴۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲۳,۱۰۵,۶۷۴ ۲۲,۸۵۸,۵۶۵ ۰ ۲۰ ۱۵۰,۹۵۷ ۹ ۱۱۲,۰۴۱ ۳۸,۹۱۶ ۸۸۹,۵۶۳,۸۹۸,۰۰۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲۳,۲۴۳,۷۱۰ ۲۲,۹۹۴,۶۶۰ ۰ ۳۲ ۱۵۰,۹۳۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۲ ۳۸,۹۰۵ ۸۹۴,۶۰۷,۲۵۳,۰۲۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲۳,۲۲۶,۳۵۷ ۲۲,۹۷۷,۱۱۰ ۰ ۳۸ ۱۵۰,۹۰۵ ۲ ۱۱۲,۰۳۲ ۳۸,۸۷۳ ۸۹۳,۱۸۹,۲۰۱,۰۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲۳,۰۵۹,۳۲۷ ۲۲,۸۱۲,۰۱۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۸۶۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۰ ۳۸,۸۳۷ ۸۸۵,۹۵۰,۳۴۶,۹۱۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲۲,۹۶۴,۵۸۰ ۲۲,۷۱۸,۶۷۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۸۶۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۰ ۳۸,۸۳۷ ۸۸۲,۳۲۵,۱۰۰,۳۳۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲۲,۹۶۶,۵۰۴ ۲۲,۷۲۰,۵۹۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۸۶۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۰ ۳۸,۸۳۷ ۸۸۲,۳۹۹,۸۲۶,۶۲۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۲۲,۹۶۸,۴۰۶ ۲۲,۷۲۲,۴۹۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۸۶۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۰ ۳۸,۸۳۷ ۸۸۲,۴۷۳,۶۸۳,۶۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۲۲,۹۳۲,۹۰۱ ۲۲,۶۸۷,۳۵۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۸۶۷ ۲۱ ۱۱۲,۰۳۰ ۳۸,۸۳۷ ۸۸۱,۱۰۸,۷۸۱,۰۳۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۲۲,۷۰۹,۸۷۸ ۲۲,۴۶۷,۵۸۹ ۰ ۸ ۱۵۰,۸۶۷ ۰ ۱۱۲,۰۰۹ ۳۸,۸۵۸ ۸۷۳,۰۴۵,۵۶۹,۳۷۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۲۲,۶۳۸,۳۰۸ ۲۲,۳۹۷,۴۶۴ ۰ ۱۶ ۱۵۰,۸۵۹ ۰ ۱۱۲,۰۰۹ ۳۸,۸۵۰ ۸۷۰,۱۴۱,۴۹۴,۷۵۲