اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 42,378
تعداد واحدهای باقی مانده: 157,622
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 510,756,252,263
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,159,686
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,052,392
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,052,392
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : فرزانه هاشم لو ,امیرمحمد خدیوی ,مجید علی فر
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/28 12,159,686 12,052,392 0 0 141,795 0 99,417 42,378 510,756,252,263
  2 1397/10/27 12,160,756 12,053,461 0 0 141,795 0 99,417 42,378 510,801,558,811
  3 1397/10/26 12,161,825 12,054,530 0 0 141,795 1,736 99,417 42,378 510,846,885,755
  4 1397/10/25 12,108,284 11,999,574 0 82 141,795 76 97,681 44,114 529,349,215,114
  5 1397/10/24 12,040,709 11,932,710 0 58 141,713 47 97,605 44,108 526,327,990,640
  6 1397/10/23 11,890,152 11,783,934 0 0 141,655 0 97,558 44,097 519,636,149,379
  7 1397/10/22 11,901,346 11,793,796 0 0 141,655 0 97,558 44,097 520,071,016,289
  8 1397/10/21 11,848,715 11,742,152 0 0 141,655 0 97,558 44,097 517,793,680,635
  9 1397/10/20 11,849,641 11,743,078 0 0 141,655 0 97,558 44,097 517,834,502,771
  10 1397/10/19 11,850,567 11,744,004 0 42 141,655 0 97,558 44,097 517,875,342,681
  11 1397/10/18 11,800,511 11,694,379 0 72 141,613 21 97,558 44,055 515,195,852,772
  12 1397/10/17 11,727,705 11,622,269 0 0 141,541 48 97,537 44,004 511,426,306,386
  13 1397/10/16 11,657,709 11,552,629 0 1,732 141,541 0 97,489 44,052 508,916,393,202
  14 1397/10/15 11,621,228 11,513,548 0 0 139,809 0 97,489 42,320 487,253,364,026
  15 1397/10/14 11,631,998 11,524,244 0 0 139,809 0 97,489 42,320 487,706,018,288
  16 1397/10/13 11,632,877 11,525,123 0 12 139,809 0 97,489 42,320 487,743,201,575
  17 1397/10/12 11,633,756 11,525,971 0 10 139,797 0 97,489 42,308 487,640,800,718
  18 1397/10/11 11,739,149 11,630,622 0 0 139,787 20 97,489 42,298 491,952,049,215
  19 1397/10/10 11,744,605 11,633,232 0 10 139,787 56 97,469 42,318 492,295,125,546
  20 1397/10/09 11,682,734 11,571,683 0 18 139,777 1,830 97,413 42,364 490,222,782,022