صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۱,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۸۵,۹۰۲,۴۵۴,۰۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰,۵۱۸,۴۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۰۰۱,۱۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۰۰۱,۱۹۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۹۰,۵۱۸,۴۱۲ ۹۰,۰۰۱,۱۹۹ ۰ ۹ ۱۶۴,۲۱۷ ۶۶ ۱۴۵,۴۸۵ ۱۸,۷۳۲ ۱,۶۸۵,۹۰۲,۴۵۴,۰۱۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۸۹,۵۴۱,۶۱۹ ۸۹,۰۳۲,۳۸۰ ۰ ۲۷ ۱۶۴,۲۰۸ ۸۰ ۱۴۵,۴۱۹ ۱۸,۷۸۹ ۱,۶۷۲,۸۲۹,۳۸۷,۴۹۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۸۹,۴۲۲,۰۱۵ ۸۸,۹۱۵,۶۷۴ ۰ ۲۸ ۱۶۴,۱۸۱ ۱۲ ۱۴۵,۳۳۹ ۱۸,۸۴۲ ۱,۶۷۵,۳۴۹,۱۲۴,۴۱۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۸۶,۷۷۹,۹۴۷ ۸۶,۲۸۵,۷۸۵ ۰ ۰ ۱۶۴,۱۵۳ ۰ ۱۴۵,۳۲۷ ۱۸,۸۲۶ ۱,۶۲۴,۴۱۶,۱۸۰,۴۲۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۸۷,۳۱۵,۵۶۰ ۸۶,۸۲۸,۱۸۰ ۰ ۰ ۱۶۴,۱۵۳ ۰ ۱۴۵,۳۲۷ ۱۸,۸۲۶ ۱,۶۳۴,۶۲۷,۳۱۵,۳۴۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۸۷,۳۲۴,۲۱۸ ۸۶,۸۳۶,۸۳۸ ۰ ۸۴۸ ۱۶۴,۱۵۳ ۲۰ ۱۴۵,۳۲۷ ۱۸,۸۲۶ ۱,۶۳۴,۷۹۰,۳۱۱,۷۵۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۸۷,۳۳۲,۳۲۳ ۸۶,۸۲۲,۵۲۱ ۰ ۳۲ ۱۶۳,۳۰۵ ۱۹ ۱۴۵,۳۰۷ ۱۷,۹۹۸ ۱,۵۶۲,۶۳۱,۷۳۱,۸۱۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۸۸,۷۱۴,۳۶۱ ۸۸,۲۰۲,۳۶۲ ۰ ۱۴ ۱۶۳,۲۷۳ ۱۲۲ ۱۴۵,۲۸۸ ۱۷,۹۸۵ ۱,۵۸۶,۳۱۹,۴۷۵,۵۶۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۸۸,۴۹۳,۵۱۶ ۸۷,۹۹۱,۶۸۶ ۰ ۹ ۱۶۳,۲۵۹ ۳۰ ۱۴۵,۱۶۶ ۱۸,۰۹۳ ۱,۵۹۲,۰۳۳,۵۷۱,۱۸۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۸۵,۹۱۵,۲۳۷ ۸۵,۴۳۹,۶۵۸ ۰ ۱۸ ۱۶۳,۲۵۰ ۴۸۰ ۱۴۵,۱۳۶ ۱۸,۱۱۴ ۱,۵۴۷,۶۵۳,۹۶۶,۳۹۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۸۴,۶۲۷,۰۲۹ ۸۴,۱۵۹,۶۳۸ ۰ ۰ ۱۶۳,۲۳۲ ۰ ۱۴۴,۶۵۶ ۱۸,۵۷۶ ۱,۵۶۳,۳۴۹,۴۴۱,۹۲۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۸۵,۸۴۱,۸۷۵ ۸۵,۳۶۴,۲۸۴ ۰ ۰ ۱۶۳,۲۳۲ ۰ ۱۴۴,۶۵۶ ۱۸,۵۷۶ ۱,۵۸۵,۷۲۶,۹۴۲,۱۹۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۸۵,۸۵۰,۳۳۳ ۸۵,۳۷۲,۷۴۲ ۰ ۲۱۷ ۱۶۳,۲۳۲ ۵ ۱۴۴,۶۵۶ ۱۸,۵۷۶ ۱,۵۸۵,۸۸۴,۰۵۵,۸۰۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۸۵,۸۵۸,۶۵۸ ۸۵,۳۷۵,۵۵۴ ۰ ۱۱ ۱۶۳,۰۱۵ ۳۶ ۱۴۴,۶۵۱ ۱۸,۳۶۴ ۱,۵۶۷,۸۳۶,۶۶۸,۹۵۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۸۲,۰۸۶,۰۸۸ ۸۱,۶۲۴,۰۹۲ ۰ ۶۵۵ ۱۶۳,۰۰۴ ۰ ۱۴۴,۶۱۵ ۱۸,۳۸۹ ۱,۵۰۰,۹۸۵,۴۳۱,۹۰۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۷۹,۸۸۸,۰۱۵ ۷۹,۴۲۶,۱۱۸ ۰ ۲۳ ۱۶۲,۳۴۹ ۱۱۱ ۱۴۴,۶۱۵ ۱۷,۷۳۴ ۱,۴۰۸,۵۴۲,۷۷۵,۷۹۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۸۱,۱۵۶,۴۶۱ ۸۰,۶۹۱,۳۶۶ ۰ ۳۸ ۱۶۲,۳۲۶ ۱۱ ۱۴۴,۵۰۴ ۱۷,۸۲۲ ۱,۴۳۸,۰۸۱,۵۲۴,۶۱۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۸۰,۷۹۲,۶۵۷ ۸۰,۳۳۰,۶۹۲ ۰ ۰ ۱۶۲,۲۸۸ ۰ ۱۴۴,۴۹۳ ۱۷,۷۹۵ ۱,۴۲۹,۴۸۴,۶۶۷,۲۲۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۷۸,۸۳۴,۵۴۸ ۷۸,۳۸۷,۳۵۴ ۰ ۰ ۱۶۲,۲۸۸ ۰ ۱۴۴,۴۹۳ ۱۷,۷۹۵ ۱,۳۹۴,۹۰۲,۹۶۳,۸۸۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۷۸,۸۴۲,۵۲۹ ۷۸,۳۹۵,۳۳۵ ۰ ۶۸۵ ۱۶۲,۲۸۸ ۵۸۵ ۱۴۴,۴۹۳ ۱۷,۷۹۵ ۱,۳۹۵,۰۴۴,۹۸۸,۴۸۹