صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۹۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۰۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۷۴,۳۲۵,۳۹۰,۵۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۲۷۸,۱۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۰۰۳,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۰۰۳,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۲۵,۲۷۸,۱۶۱ ۲۵,۰۰۳,۲۱۸ ۰ ۲۴ ۱۵۱,۲۲۸ ۱۰۸ ۱۱۲,۲۶۰ ۳۸,۹۶۸ ۹۷۴,۳۲۵,۳۹۰,۵۰۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۲۴,۹۸۱,۵۶۱ ۲۴,۷۱۱,۲۷۵ ۰ ۱۱ ۱۵۱,۲۰۴ ۰ ۱۱۲,۱۵۲ ۳۹,۰۵۲ ۹۶۵,۰۲۴,۷۱۲,۹۶۴
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲۴,۷۱۰,۹۰۸ ۲۴,۴۴۴,۳۷۳ ۰ ۵ ۱۵۱,۱۹۳ ۱۵ ۱۱۲,۱۵۲ ۳۹,۰۴۱ ۹۵۴,۳۳۲,۷۷۷,۶۱۳
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲۴,۳۴۳,۰۵۶ ۲۴,۰۸۱,۸۰۲ ۰ ۰ ۱۵۱,۱۸۸ ۰ ۱۱۲,۱۳۷ ۳۹,۰۵۱ ۹۴۰,۴۱۸,۴۳۷,۶۹۶
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲۳,۸۹۴,۲۴۹ ۲۳,۶۳۹,۲۱۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۱۸۸ ۰ ۱۱۲,۱۳۷ ۳۹,۰۵۱ ۹۲۳,۱۳۵,۰۹۰,۶۴۷
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲۳,۸۹۶,۰۸۱ ۲۳,۶۴۱,۰۵۰ ۰ ۰ ۱۵۱,۱۸۸ ۰ ۱۱۲,۱۳۷ ۳۹,۰۵۱ ۹۲۳,۲۰۶,۶۴۵,۸۶۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲۳,۸۹۷,۹۱۴ ۲۳,۶۴۲,۸۸۳ ۰ ۱۶۵ ۱۵۱,۱۸۸ ۲۱ ۱۱۲,۱۳۷ ۳۹,۰۵۱ ۹۲۳,۲۷۸,۲۳۵,۷۹۹
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲۳,۶۰۱,۱۳۱ ۲۳,۳۵۱,۷۲۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۰۲۳ ۲۴ ۱۱۲,۱۱۶ ۳۸,۹۰۷ ۹۰۸,۵۴۵,۶۸۶,۷۷۵
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲۳,۴۸۲,۹۳۲ ۲۳,۲۳۵,۰۲۳ ۰ ۰ ۱۵۱,۰۲۳ ۳۳ ۱۱۲,۰۹۲ ۳۸,۹۳۱ ۹۰۴,۵۶۲,۶۹۴,۷۳۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲۳,۴۹۰,۸۳۴ ۲۳,۲۳۹,۰۳۰ ۰ ۱ ۱۵۱,۰۲۳ ۱۳ ۱۱۲,۰۵۹ ۳۸,۹۶۴ ۹۰۵,۴۸۵,۵۷۲,۵۵۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲۳,۲۹۶,۱۳۶ ۲۳,۰۴۷,۰۹۵ ۰ ۰ ۱۵۱,۰۲۲ ۰ ۱۱۲,۰۴۶ ۳۸,۹۷۶ ۸۹۸,۲۸۳,۵۷۰,۱۳۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲۲,۹۸۰,۱۷۳ ۲۲,۷۳۵,۲۳۸ ۰ ۰ ۱۵۱,۰۲۲ ۰ ۱۱۲,۰۴۶ ۳۸,۹۷۶ ۸۸۶,۱۲۸,۶۴۵,۹۴۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲۲,۹۸۲,۱۰۸ ۲۲,۷۳۷,۱۷۳ ۰ ۴۵ ۱۵۱,۰۲۲ ۵ ۱۱۲,۰۴۶ ۳۸,۹۷۶ ۸۸۶,۲۰۴,۰۶۶,۱۷۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲۲,۹۸۲,۶۳۹ ۲۲,۷۳۷,۴۵۳ ۰ ۲۰ ۱۵۰,۹۷۷ ۰ ۱۱۲,۰۴۱ ۳۸,۹۳۶ ۸۸۵,۳۰۵,۴۷۶,۲۴۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲۳,۱۰۵,۶۷۴ ۲۲,۸۵۸,۵۶۵ ۰ ۲۰ ۱۵۰,۹۵۷ ۹ ۱۱۲,۰۴۱ ۳۸,۹۱۶ ۸۸۹,۵۶۳,۸۹۸,۰۰۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲۳,۲۴۳,۷۱۰ ۲۲,۹۹۴,۶۶۰ ۰ ۳۲ ۱۵۰,۹۳۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۲ ۳۸,۹۰۵ ۸۹۴,۶۰۷,۲۵۳,۰۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۲۳,۲۲۶,۳۵۷ ۲۲,۹۷۷,۱۱۰ ۰ ۳۸ ۱۵۰,۹۰۵ ۲ ۱۱۲,۰۳۲ ۳۸,۸۷۳ ۸۹۳,۱۸۹,۲۰۱,۰۹۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۲۳,۰۵۹,۳۲۷ ۲۲,۸۱۲,۰۱۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۸۶۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۰ ۳۸,۸۳۷ ۸۸۵,۹۵۰,۳۴۶,۹۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۲۲,۹۶۴,۵۸۰ ۲۲,۷۱۸,۶۷۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۸۶۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۰ ۳۸,۸۳۷ ۸۸۲,۳۲۵,۱۰۰,۳۳۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۲۲,۹۶۶,۵۰۴ ۲۲,۷۲۰,۵۹۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۸۶۷ ۰ ۱۱۲,۰۳۰ ۳۸,۸۳۷ ۸۸۲,۳۹۹,۸۲۶,۶۲۱