صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۷۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۲,۲۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۷۵,۴۹۹,۲۶۶,۴۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۶,۱۰۰,۶۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۵,۵۶۶,۷۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۵,۵۶۶,۷۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۰۶,۱۰۰,۶۲۷ ۱۰۵,۵۶۶,۷۷۲ ۰ ۳۲ ۱۶۵,۲۴۶ ۰ ۱۴۷,۴۸۰ ۱۷,۷۶۶ ۱,۸۷۵,۴۹۹,۲۶۶,۴۶۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۰۷,۴۲۹,۵۰۶ ۱۰۶,۸۸۱,۷۲۰ ۰ ۰ ۱۶۵,۲۱۴ ۰ ۱۴۷,۴۸۰ ۱۷,۷۳۴ ۱,۸۹۵,۴۴۰,۴۱۶,۵۴۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۰۶,۸۲۸,۶۹۸ ۱۰۶,۲۸۱,۴۳۰ ۰ ۰ ۱۶۵,۲۱۴ ۰ ۱۴۷,۴۸۰ ۱۷,۷۳۴ ۱,۸۸۴,۷۹۴,۸۸۸,۰۵۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۰۶,۸۳۹,۳۸۱ ۱۰۶,۲۹۲,۱۱۴ ۰ ۰ ۱۶۵,۲۱۴ ۰ ۱۴۷,۴۸۰ ۱۷,۷۳۴ ۱,۸۸۴,۹۸۴,۳۴۷,۷۹۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۰۶,۸۵۰,۰۶۵ ۱۰۶,۳۰۲,۷۹۸ ۰ ۳۴ ۱۶۵,۲۱۴ ۱۳۳ ۱۴۷,۴۸۰ ۱۷,۷۳۴ ۱,۸۸۵,۱۷۳,۸۱۱,۷۴۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۰۶,۸۵۶,۶۶۹ ۱۰۶,۳۱۲,۴۴۰ ۰ ۱ ۱۶۵,۱۸۰ ۷ ۱۴۷,۳۴۷ ۱۷,۸۳۳ ۱,۸۹۵,۸۶۹,۷۴۴,۹۵۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۰۴,۳۰۳,۴۰۶ ۱۰۳,۷۷۶,۴۳۳ ۰ ۵۸ ۱۶۵,۱۷۹ ۶۷ ۱۴۷,۳۴۰ ۱۷,۸۳۹ ۱,۸۵۱,۲۶۷,۷۸۹,۷۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۰۱,۷۷۵,۷۸۹ ۱۰۱,۲۶۶,۲۲۷ ۰ ۴۲ ۱۶۵,۱۲۱ ۴۵ ۱۴۷,۲۷۳ ۱۷,۸۴۸ ۱,۸۰۷,۳۹۹,۶۲۵,۴۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۹۹,۷۵۱,۶۵۵ ۹۹,۲۳۱,۰۱۵ ۰ ۳ ۱۶۵,۰۷۹ ۱۳ ۱۴۷,۲۲۸ ۱۷,۸۵۱ ۱,۷۷۱,۳۷۲,۸۵۱,۰۷۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۹۷,۱۰۹,۰۲۷ ۹۶,۶۰۶,۹۷۰ ۰ ۰ ۱۶۵,۰۷۶ ۰ ۱۴۷,۲۱۵ ۱۷,۸۶۱ ۱,۷۲۵,۴۹۷,۰۸۶,۱۳۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۹۵,۷۵۸,۴۵۱ ۹۵,۲۶۶,۰۱۲ ۰ ۰ ۱۶۵,۰۷۶ ۰ ۱۴۷,۲۱۵ ۱۷,۸۶۱ ۱,۷۰۱,۵۴۶,۲۴۴,۶۰۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۹۵,۷۶۷,۶۳۰ ۹۵,۲۷۵,۱۹۲ ۰ ۳۰ ۱۶۵,۰۷۶ ۵ ۱۴۷,۲۱۵ ۱۷,۸۶۱ ۱,۷۰۱,۷۱۰,۱۹۷,۳۳۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۹۵,۷۷۶,۶۷۱ ۹۵,۲۸۳,۵۴۳ ۰ ۲۱ ۱۶۵,۰۴۶ ۴۹ ۱۴۷,۲۱۰ ۱۷,۸۳۶ ۱,۶۹۹,۴۷۷,۲۶۸,۱۳۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۹۵,۵۸۴,۰۶۲ ۹۵,۰۸۰,۱۵۷ ۰ ۱۵ ۱۶۵,۰۲۵ ۳۰ ۱۴۷,۱۶۱ ۱۷,۸۶۴ ۱,۶۹۸,۵۱۱,۹۱۹,۲۲۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۹۴,۱۲۹,۸۵۰ ۹۳,۶۳۸,۲۶۴ ۰ ۳۶ ۱۶۵,۰۱۰ ۷۸ ۱۴۷,۱۳۱ ۱۷,۸۷۹ ۱,۶۷۴,۱۵۸,۵۱۷,۹۱۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۹۴,۷۴۱,۳۲۴ ۹۴,۲۴۷,۰۲۵ ۰ ۲۲۸ ۱۶۴,۹۷۴ ۶۳ ۱۴۷,۰۵۳ ۱۷,۹۲۱ ۱,۶۸۹,۰۰۰,۹۳۱,۷۶۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۹۴,۸۳۵,۴۳۵ ۹۴,۳۳۵,۵۹۲ ۰ ۰ ۱۶۴,۷۴۶ ۰ ۱۴۶,۹۹۰ ۱۷,۷۵۶ ۱,۶۷۵,۰۲۲,۷۷۷,۴۸۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۹۲,۱۹۹,۳۷۱ ۹۱,۶۹۳,۴۶۱ ۱۳,۲۷۰ ۰ ۱۶۴,۷۴۶ ۰ ۱۴۶,۹۹۰ ۱۷,۷۵۶ ۱,۶۲۸,۱۰۹,۰۸۷,۲۴۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۹۲,۲۰۹,۵۲۱ ۹۱,۷۰۳,۶۱۱ ۱۳,۲۷۱ ۴۴ ۱۶۴,۷۴۶ ۰ ۱۴۶,۹۹۰ ۱۷,۷۵۶ ۱,۶۲۸,۲۸۹,۳۲۰,۹۱۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۹۲,۲۳۴,۰۰۹ ۹۱,۷۱۱,۲۷۷ ۰ ۴۸ ۱۶۴,۷۰۲ ۵۰۰ ۱۴۶,۹۹۰ ۱۷,۷۱۲ ۱,۶۲۴,۳۹۰,۱۳۳,۸۰۳