امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1391/07/17 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/11/09 تغییرات امیدنامه - تغییر کارمزد حسابرس ، هزینه مجامع و ... تغییرات امیدنامه
1397/09/25 تغییرات امیدنامه - تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
1396/12/08 تغییرات امیدنامه - تغییربند 8-4 قسمت کارمزد ابطال تغییرات امیدنامه
1396/11/12 تغییرات امیدنامه -تغییر هزینه حسابرس و هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
1396/02/09 تغییرات امیدنامه - تعیین صاحبان امضاءمجاز مصوبه مجمع 96.01.28 تغییرات امیدنامه
1395/11/20 تغییرات امیدنامه - تغییر تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
1395/09/28 تغییرات امیدنامه - تغییر حق الزحمه حسابرسی- هزینه مجامع - سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
1395/03/30 تغییرات امیدنامه- محل اقامت و دارندگان واحدهای ممتاز تغییرات امیدنامه
1394/12/18 تغییرات امیدنامه - ضامن نقدشوندگی تغییرات امیدنامه
1394/11/10 تغییر امیدنامه- سقف هزینه ها تغییرات امیدنامه
1394/10/22 تغییرات امیدنامه- تغییر مدیر تغییرات امیدنامه
1394/09/24 تغییرات امیدنامه - تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه