صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ تغییرات امیدنامه - تغییر کارمزد حسابرس ، هزینه مجامع و ... تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ تغییرات امیدنامه - تغییر کارمزد متولی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ تغییرات امیدنامه - تغییربند ۸-۴ قسمت کارمزد ابطال تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ تغییرات امیدنامه -تغییر هزینه حسابرس و هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ تغییرات امیدنامه - تعیین صاحبان امضاءمجاز مصوبه مجمع ۹۶.۰۱.۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تغییرات امیدنامه - تغییر تعداد واحدهای صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ تغییرات امیدنامه - تغییر حق الزحمه حسابرسی- هزینه مجامع - سقف هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ تغییرات امیدنامه- محل اقامت و دارندگان واحدهای ممتاز تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ تغییرات امیدنامه - ضامن نقدشوندگی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ تغییر امیدنامه- سقف هزینه ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ تغییرات امیدنامه- تغییر مدیر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ تغییرات امیدنامه - تغییر مدیر صندوق تغییرات امیدنامه