اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1391/07/12 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/11/14 تصویب صورتهای مالی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار... تغییرات اساس نامه
1397/09/19 تمدید مدت فعالیت صندوق مصوبه مجمع مرخ 97.09.07 تغییرات اساس نامه
1397/09/19 تغییر رکن متولی و حسابرس صندوق مصوبه مجمع مورخ 1397.09.07 تغییرات اساس نامه
1397/06/03 تمدید مدت فعالیت صندوق مصوبه مجمع مرخ 97.05.29 تغییرات اساس نامه
1396/01/30 مجمع عمومی سالیانه مصوبه مجمع مورخ 1396.01.08 تغییرات اساس نامه