صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۲۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۸۸,۱۲۱,۰۴۰,۶۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۱۴۱,۴۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۸۹۲,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۸۹۲,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲۳,۱۴۱,۴۵۳ ۲۲,۸۹۲,۰۷۸ ۰ ۱۷ ۱۵۰,۷۳۹ ۳۴ ۱۱۱,۹۴۳ ۳۸,۷۹۶ ۸۸۸,۱۲۱,۰۴۰,۶۳۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲۲,۹۴۷,۷۵۵ ۲۲,۷۰۱,۱۲۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۷۲۲ ۵۴ ۱۱۱,۹۰۹ ۳۸,۸۱۳ ۸۸۱,۰۹۸,۵۵۵,۶۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲۲,۹۷۱,۴۰۱ ۲۲,۷۲۴,۶۹۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۷۲۲ ۰ ۱۱۱,۸۵۵ ۳۸,۸۶۷ ۸۸۳,۲۴۰,۶۴۰,۶۹۰
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲۳,۱۴۷,۰۸۰ ۲۲,۸۹۵,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۷۲۲ ۰ ۱۱۱,۸۵۵ ۳۸,۸۶۷ ۸۸۹,۸۹۲,۱۵۰,۱۳۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲۳,۰۷۳,۸۰۰ ۲۲,۸۳۰,۰۹۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۷۲۲ ۰ ۱۱۱,۸۵۵ ۳۸,۸۶۷ ۸۸۷,۳۳۷,۴۲۵,۰۰۶
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲۳,۰۷۵,۷۰۸ ۲۲,۸۳۲,۰۰۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۷۲۲ ۰ ۱۱۱,۸۵۵ ۳۸,۸۶۷ ۸۸۷,۴۱۱,۵۷۴,۷۶۷
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲۳,۰۷۷,۶۱۶ ۲۲,۸۳۳,۹۱۴ ۰ ۱۷۳ ۱۵۰,۷۲۲ ۰ ۱۱۱,۸۵۵ ۳۸,۸۶۷ ۸۸۷,۴۸۵,۷۴۵,۶۵۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲۳,۰۷۹,۵۲۵ ۲۲,۸۳۴,۷۳۳ ۰ ۱۰ ۱۵۰,۵۴۹ ۰ ۱۱۱,۸۵۵ ۳۸,۶۹۴ ۸۸۳,۵۶۷,۱۶۷,۲۵۵
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲۲,۸۹۷,۲۵۳ ۲۲,۶۵۴,۸۵۶ ۰ ۵۲ ۱۵۰,۵۳۹ ۹۶ ۱۱۱,۸۵۵ ۳۸,۶۸۴ ۸۷۶,۳۸۰,۴۴۷,۲۵۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۲۳,۲۸۰,۱۶۳ ۲۳,۰۳۲,۹۶۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۷ ۰ ۱۱۱,۷۵۹ ۳۸,۷۲۸ ۸۹۲,۰۲۰,۸۲۳,۱۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۲۳,۲۹۳,۲۷۲ ۲۳,۰۴۳,۴۰۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۷ ۰ ۱۱۱,۷۵۹ ۳۸,۷۲۸ ۸۹۲,۴۲۵,۰۵۴,۶۶۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۲۳,۴۱۲,۲۶۵ ۲۳,۱۶۰,۵۹۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۷ ۰ ۱۱۱,۷۵۹ ۳۸,۷۲۸ ۸۹۶,۹۶۳,۵۰۷,۰۲۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۲۳,۴۱۴,۲۴۲ ۲۳,۱۶۲,۵۷۲ ۰ ۲ ۱۵۰,۴۸۷ ۲۳ ۱۱۱,۷۵۹ ۳۸,۷۲۸ ۸۹۷,۰۴۰,۰۸۴,۸۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲۳,۴۱۶,۰۷۰ ۲۳,۱۶۴,۵۳۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۵ ۰ ۱۱۱,۷۳۶ ۳۸,۷۴۹ ۸۹۷,۶۰۲,۶۳۸,۲۰۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۲۲,۹۷۱,۴۸۹ ۲۲,۷۲۶,۳۲۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۵ ۳۴ ۱۱۱,۷۳۶ ۳۸,۷۴۹ ۸۸۰,۶۲۲,۴۹۱,۳۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۲۲,۹۶۹,۹۵۵ ۲۲,۷۲۵,۰۱۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۵ ۰ ۱۱۱,۷۰۲ ۳۸,۷۸۳ ۸۸۱,۳۴۴,۰۴۸,۷۵۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۲۲,۵۵۵,۳۱۲ ۲۲,۳۱۶,۰۶۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۵ ۴۴ ۱۱۱,۷۰۲ ۳۸,۷۸۳ ۸۶۵,۴۸۳,۸۰۲,۵۰۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۲۲,۵۵۶,۶۹۹ ۲۲,۳۱۷,۷۱۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۵ ۰ ۱۱۱,۶۵۸ ۳۸,۸۲۷ ۸۶۶,۵۳۰,۰۷۳,۶۸۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۲۲,۳۴۸,۲۸۶ ۲۲,۱۱۴,۴۶۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۴۸۵ ۰ ۱۱۱,۶۵۸ ۳۸,۸۲۷ ۸۵۸,۶۳۸,۴۳۹,۵۹۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۲۲,۳۵۰,۰۲۱ ۲۲,۱۱۶,۲۰۳ ۰ ۴ ۱۵۰,۴۸۵ ۱۰ ۱۱۱,۶۵۸ ۳۸,۸۲۷ ۸۵۸,۷۰۵,۸۰۰,۸۰۳