صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سه ماهه منتهی به 1397/12/29 پنج ستاره شد.
منبع -
مقدمه http://www.bcr.ir/rating-preview/6/7/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA
متن خبر
پیوست