صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398.09.13 ساعت 12
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1398.09.13 ساعت 12 به شرح فایل پیوست می باشد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست