صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398.09.13 ساعت 12.30
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1398.09.13 ساعت 12.30 با موضوع تغییر بند 1-4 پیوست 2 اساسنامه به شرح فایل پیوست می باشد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست