صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398.09.13 ساعت 13.00
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1398.09.13 ساعت 13.00 با موضوعات اضافه نمودن حد نصاب سرمایه گذاری در بازار پایه فرابورس، تغییر هزینه نرم افزار ، تغییرهزینه حسابرس، اضافه نمودن حق الزحمه شرکنت رتبه بندی اعتباری برهان به بند 8-3 امیدنامه به شرح فایل پیوست می باشد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست