صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ 1399/04/04 ساعت13:00
منبع -
مقدمه صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ 1399/04/04 ساعت13:00
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست