صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1399/06/22با موضوع تغییرات اساسنامه
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع مورخ 1399/06/22با موضوع تغییرات اساسنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست