ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 59,387 53.97 390,971 70.15 453,217 81.43 480,784 90.41
اوراق 19,292 17.53 125,623 22.54 73,635 13.23 0 0
وجه نقد 2,999 2.72 25,326 4.54 8,670 1.55 25,432 4.78
سایر دارایی ها 4,609 4.18 29,254 5.24 39,790 7.14 51,500 9.68
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,019 24.55 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد