صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۷,۰۲۰ ۶۹.۲۱ ۵۶۸,۴۸۱ ۶۶.۰۲ ۶۱۳,۹۹۵ ۶۶.۶۹ ۶۱۸,۶۲۳ ۷۰.۷
اوراق ۳۱,۹۰۳ ۲۲.۷۶ ۲۳۰,۶۳۹ ۲۶.۷۸ ۲۳۲,۲۲۲ ۲۵.۲۲ ۲۰۶,۶۸۱ ۲۳.۶۲
وجه نقد ۴,۵۲۸ ۳.۲۳ ۳۲,۱۵۶ ۳.۷۳ ۳۴,۲۱۹ ۳.۷۱ ۱۶,۸۳۰ ۱.۹۲
سایر دارایی ها ۸,۱۶۴ ۵.۸۲ ۵۶,۳۲۹ ۶.۵۴ ۷۶,۴۵۴ ۸.۳ ۶۶,۸۵۴ ۷.۶۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۸,۶۳۵ ۴۱.۸۳ ۳۶۵,۸۱۱ ۴۲.۴۸ ۴۰۵,۱۴۴ ۴۴ ۴۱۵,۱۶۸ ۴۷.۴۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد