صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۴,۵۸۹ ۵۳.۵ ۴۶۵,۷۷۵ ۶۶.۲۲ ۴۶۹,۹۲۷ ۶۰.۵۲ ۴۹۸,۴۸۲ ۶۲.۹۲
اوراق ۲۶,۷۶۶ ۱۶.۹۳ ۱۹۸,۸۴۹ ۲۸.۲۷ ۲۴۰,۸۸۸ ۳۱.۰۲ ۲۴۵,۲۵۹ ۳۰.۹۶
وجه نقد ۳,۷۹۲ ۲.۳۹ ۱۷,۴۲۵ ۲.۴۷ ۲۹,۴۲۳ ۳.۷۸ ۱۴,۸۲۸ ۱.۸۷
سایر دارایی ها ۶,۸۶۳ ۴.۳۴ ۲۵,۹۶۴ ۳.۶۹ ۳۱,۰۷۱ ۴ ۳۰,۱۱۶ ۳.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۰,۵۴۵ ۳۱.۹۷ ۲۹۴,۴۱۵ ۴۱.۸۵ ۳۰۴,۱۱۳ ۳۹.۱۶ ۳۲۳,۱۴۷ ۴۰.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد