ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 64,127 54.57 432,636 79.65 438,066 84.11 403,463 77.78
اوراق 19,445 16.54 75,149 13.83 38,821 7.45 66,318 12.78
وجه نقد 3,145 2.67 13,848 2.54 17,045 3.27 1,543 0.29
سایر دارایی ها 5,148 4.38 39,560 7.28 47,193 9.06 70,117 13.51
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 38,223 32.53 230,303 42.4 214,262 41.13 216,201 41.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد