صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۶۶,۱۰۵ ۶۹.۸۷ ۱,۱۲۹,۲۴۸ ۷۰.۹۶ ۱,۳۱۸,۹۳۴ ۷۳.۹۵ ۱,۴۳۰,۱۸۴ ۷۴.۱۸
اوراق ۵۳,۳۲۵ ۲۲.۴۳ ۳۳۶,۴۸۷ ۲۱.۱۴ ۳۸۳,۳۴۸ ۲۱.۴۹ ۳۹۶,۷۲۹ ۲۰.۵۸
وجه نقد ۸,۸۸۵ ۳.۷۴ ۸۷,۵۴۴ ۵.۵ ۶۳,۸۷۷ ۳.۵۸ ۸۱,۲۹۸ ۴.۲۲
سایر دارایی ها ۸,۶۷۴ ۳.۶۵ ۳۸,۱۸۲ ۲.۴ ۱۷,۴۳۹ ۰.۹۸ ۱۹,۷۵۴ ۱.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰۷,۱۷۸ ۴۵.۰۸ ۷۸۸,۴۳۲ ۴۹.۵۴ ۸۸۴,۹۰۷ ۴۹.۶۱ ۹۸۹,۹۶۱ ۵۱.۳۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد