صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۶,۳۰۹ ۶۹.۴۱ ۱,۰۶۸,۷۲۹ ۶۸.۱۳ ۱,۱۸۲,۶۶۹ ۶۶.۵۴ ۸۳۶,۳۴۷ ۶۹.۳۵
اوراق ۴۷,۳۴۴ ۲۲.۴۶ ۳۵۰,۴۳۱ ۲۲.۳۴ ۳۳۴,۶۹۸ ۱۸.۸۳ ۲۵۴,۰۸۰ ۲۱.۰۷
وجه نقد ۷,۸۸۲ ۳.۷۴ ۹۵,۶۵۷ ۶.۱ ۱۵۹,۶۶۲ ۸.۹۸ ۱۰۷,۷۸۸ ۸.۹۴
سایر دارایی ها ۸,۴۹۵ ۴.۰۳ ۵۳,۸۳۶ ۳.۴۳ ۱۰۰,۳۲۹ ۵.۶۴ ۷,۶۹۹ ۰.۶۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۳,۴۰۹ ۴۴.۳۲ ۷۵۰,۷۰۷ ۴۷.۸۶ ۸۷۲,۸۶۷ ۴۹.۱۱ ۶۰۷,۴۸۴ ۵۰.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد