صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۹,۸۹۳ ۶۹.۴۹ ۸۱۷,۰۰۷ ۶۷.۰۵ ۸۷۸,۳۴۹ ۶۶.۶۹ ۹۵۰,۰۵۸ ۶۶.۳۷
اوراق ۴۲,۵۴۲ ۲۲.۷۶ ۳۰۵,۵۸۵ ۲۵.۰۸ ۳۴۴,۳۸۲ ۲۶.۱۵ ۳۵۱,۷۶۰ ۲۴.۵۷
وجه نقد ۶,۱۳۸ ۳.۲۸ ۵۵,۴۹۵ ۴.۵۵ ۶۲,۵۷۱ ۴.۷۵ ۱۱۲,۳۲۸ ۷.۸۵
سایر دارایی ها ۷,۵۷۵ ۴.۰۵ ۴۰,۴۱۱ ۳.۳۲ ۳۱,۶۶۸ ۲.۴ ۱۷,۲۸۰ ۱.۲۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۱,۷۰۹ ۴۳.۷۲ ۵۸۰,۰۹۴ ۴۷.۶۱ ۶۰۵,۹۸۶ ۴۶.۰۱ ۶۲۲,۴۳۴ ۴۳.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد