صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۱۵,۶۴۵ ۷۰.۰۸ ۷۲۶,۱۴۹ ۷۴.۲۶ ۷۶۶,۷۵۱ ۷۲.۶۳ ۷۸۷,۵۴۵ ۷۱.۳۲
اوراق ۳۶,۶۶۳ ۲۲.۲۲ ۱۹۲,۲۰۹ ۱۹.۶۶ ۲۱۵,۹۶۰ ۲۰.۴۶ ۲۳۴,۵۰۴ ۲۱.۲۴
وجه نقد ۴,۹۹۰ ۳.۰۲ ۱۹,۴۰۱ ۱.۹۸ ۲۹,۷۴۱ ۲.۸۲ ۴۹,۹۵۱ ۴.۵۲
سایر دارایی ها ۶,۹۳۸ ۴.۲ ۴۰,۱۰۳ ۴.۱ ۴۳,۲۵۴ ۴.۱ ۳۲,۱۸۹ ۲.۹۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۱,۲۹۸ ۴۳.۲۱ ۴۸۶,۷۲۵ ۴۹.۷۷ ۵۲۵,۸۳۴ ۴۹.۸۱ ۵۶۰,۲۴۹ ۵۰.۷۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد