صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۰۵,۸۱۳ ۶۹.۷۳ ۶۴۵,۸۲۶ ۷۱.۲۲ ۶۸۳,۵۵۳ ۷۵.۴۹ ۷۰۹,۳۴۰ ۷۵.۲۴
اوراق ۳۴,۰۷۲ ۲۲.۴۵ ۱۹۸,۵۷۸ ۲۱.۹ ۱۷۳,۹۶۴ ۱۹.۲۱ ۱۷۳,۸۰۹ ۱۸.۴۴
وجه نقد ۴,۷۲۱ ۳.۱۱ ۲۵,۵۶۷ ۲.۸۲ ۱۴,۳۶۵ ۱.۵۹ ۱۹,۶۱۶ ۲.۰۸
سایر دارایی ها ۹,۰۹۵ ۵.۹۹ ۷۲,۰۴۳ ۷.۹۵ ۶۸,۰۳۷ ۷.۵۱ ۸۱,۱۷۳ ۸.۶۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۴,۵۰۵ ۴۲.۵۱ ۴۲۳,۶۵۸ ۴۶.۷۲ ۴۴۶,۷۷۹ ۴۹.۳۴ ۴۵۶,۲۲۲ ۴۸.۳۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد