صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۸۴,۰۶۵ ۷۰.۱۶ ۱,۱۵۸,۴۳۶ ۷۲.۹۲ ۱,۰۵۳,۶۰۷ ۷۷.۰۴ ۹۴۱,۰۹۲ ۷۶.۴۹
اوراق ۵۸,۰۷۱ ۲۲.۱۴ ۳۱۹,۹۵۶ ۲۰.۱۴ ۲۶۲,۴۷۴ ۱۹.۱۹ ۲۴۱,۳۳۹ ۱۹.۶۲
وجه نقد ۱۰,۴۳۲ ۳.۹۸ ۸۴,۲۹۱ ۵.۳۱ ۳۶,۸۵۴ ۲.۶۹ ۳۷,۸۷۶ ۳.۰۸
سایر دارایی ها ۹,۰۵۱ ۳.۴۵ ۲۵,۹۳۳ ۱.۶۳ ۱۴,۶۰۷ ۱.۰۷ ۹,۹۷۸ ۰.۸۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۱۹,۴۴۷ ۴۵.۵۳ ۷۸۵,۰۴۱ ۴۹.۴۲ ۶۸۷,۱۹۱ ۵۰.۲۵ ۵۹۷,۰۷۹ ۴۸.۵۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد