ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 76,632 54.31 413,548 72.2 436,021 69.51 477,800 72.11
اوراق 23,030 16.32 124,024 21.65 165,226 26.34 165,740 25.01
وجه نقد 3,456 2.44 13,023 2.27 9,170 1.46 11,800 1.78
سایر دارایی ها 6,488 4.59 40,082 6.99 30,256 4.82 14,722 2.22
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 45,439 32.2 242,731 42.38 272,865 43.5 286,419 43.22
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد