صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۴۳۰,۱۸۴ ۷۴.۱۸ % ۳۹۶,۷۲۹ ۲۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۱,۲۹۸ ۴.۲۲ % ۱۹,۷۵۴ ۱.۰۲ % ۹۸۹,۹۶۱ ۵۱.۳۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۴۶۴,۷۰۳ ۷۵.۱۶ % ۳۸۷,۲۳۰ ۱۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۷۸,۹۲۰ ۴.۰۵ % ۱۷,۹۲۲ ۰.۹۲ % ۱,۰۱۸,۴۰۱ ۵۲.۲۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۴۶۴,۱۲۳ ۷۶.۰۸ % ۳۸۸,۰۳۴ ۲۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۱۸ ۳.۴ % ۶,۸۶۲ ۰.۳۶ % ۱,۰۰۹,۳۴۲ ۵۲.۴۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۴۶۴,۱۲۳ ۷۶.۰۸ % ۳۸۸,۰۳۴ ۲۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۱۸ ۳.۴ % ۶,۸۶۱ ۰.۳۶ % ۱,۰۰۹,۳۴۲ ۵۲.۴۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۴۶۴,۱۲۳ ۷۶.۰۸ % ۳۸۸,۰۳۴ ۲۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۱۸ ۳.۴ % ۶,۸۶۰ ۰.۳۶ % ۱,۰۰۹,۳۴۲ ۵۲.۴۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۴۶۴,۱۲۳ ۷۶.۱۴ % ۳۸۸,۰۳۴ ۲۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۸۹ ۳.۳۳ % ۶,۸۵۹ ۰.۳۶ % ۱,۰۰۹,۳۴۲ ۵۲.۴۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۴۱۹,۳۱۷ ۷۵.۴۵ % ۳۸۸,۲۰۵ ۲۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۲۵ ۳.۵۸ % ۶,۰۸۵ ۰.۳۲ % ۹۸۰,۳۰۶ ۵۲.۱۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۳۷۴,۲۷۲ ۷۴.۸۱ % ۳۸۸,۱۵۴ ۲۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۶۸,۳۰۵ ۳.۷۲ % ۶,۲۶۳ ۰.۳۴ % ۹۴۰,۶۴۴ ۵۱.۲۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۳۳۸,۳۹۸ ۷۴.۲۹ % ۳۸۷,۵۴۸ ۲۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۶۹,۳۶۰ ۳.۸۵ % ۶,۲۶۴ ۰.۳۵ % ۹۰۹,۱۶۷ ۵۰.۴۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۲۹۲,۷۵۴ ۷۳.۹۲ % ۳۸۶,۱۹۹ ۲۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۴۶۱ ۱.۸ % ۳۸,۵۱۷ ۲.۲ % ۸۷۹,۰۳۲ ۵۰.۲۶ %