صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۷۸۷,۵۴۵ ۷۱.۳۲ % ۲۳۴,۵۰۴ ۲۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۴۹,۹۵۱ ۴.۵۲ % ۳۲,۱۸۹ ۲.۹۲ % ۵۶۰,۲۴۹ ۵۰.۷۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۷۸۳,۸۰۲ ۷۱.۱۲ % ۲۳۴,۳۶۳ ۲۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۷۸۸ ۲.۲۵ % ۵۹,۱۵۵ ۵.۳۷ % ۵۵۶,۸۱۵ ۵۰.۵۲ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۷۸۳,۳۱۹ ۷۱.۲ % ۲۳۴,۳۶۹ ۲۱.۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۸۲۴ ۳.۸ % ۴۰,۶۳۲ ۳.۶۹ % ۵۵۸,۰۰۱ ۵۰.۷۲ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۷۹۰,۹۴۶ ۷۲.۴۲ % ۲۱۵,۶۷۱ ۱۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۳۵ ۴.۱۵ % ۴۰,۱۴۴ ۳.۶۸ % ۵۵۰,۴۴۰ ۵۰.۴ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۷۹۰,۹۴۶ ۷۲.۴۳ % ۲۱۵,۶۷۱ ۱۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۳۵ ۴.۱۵ % ۴۰,۱۲۸ ۳.۶۷ % ۵۵۰,۴۴۰ ۵۰.۴ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۷۹۰,۹۴۶ ۷۲.۴۶ % ۲۱۵,۶۷۱ ۱۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۴,۸۰۵ ۴.۱ % ۴۰,۱۱۳ ۳.۶۷ % ۵۵۰,۴۴۰ ۵۰.۴۳ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۷۸۳,۳۲۹ ۷۲.۰۳ % ۲۱۵,۳۷۵ ۱۹.۸ % ۰ ۰ % ۴۸,۷۰۴ ۴.۴۸ % ۴۰,۰۹۸ ۳.۶۹ % ۵۴۲,۵۷۰ ۴۹.۸۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۷۹۱,۲۳۹ ۷۲.۶۴ % ۲۱۲,۰۷۵ ۱۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۱۹ ۴.۲۲ % ۴۰,۰۷۸ ۳.۶۸ % ۵۴۷,۱۶۴ ۵۰.۲۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۷۹۴,۳۴۵ ۷۲.۷۳ % ۲۱۲,۱۲۷ ۱۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۷۱ ۲.۳۵ % ۶۰,۱۱۰ ۵.۵ % ۵۴۹,۱۵۳ ۵۰.۲۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۷۷۷,۱۸۵ ۷۲.۳۳ % ۲۱۱,۹۶۲ ۱۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۱۱ ۲.۳۶ % ۵۹,۹۹۰ ۵.۵۸ % ۵۳۰,۲۸۵ ۴۹.۳۵ %