صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۶۱۸,۶۲۳ ۷۰.۷۱ % ۲۰۶,۶۸۱ ۲۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۳۰ ۱.۹۲ % ۳۲,۷۵۰ ۷.۶۴ % ۴۱۵,۱۶۸ ۴۷.۴۵ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۶۲۴,۵۴۶ ۶۹.۱۲ % ۲۲۷,۰۴۷ ۲۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۲۶ ۲.۱۳ % ۳۲,۷۳۰ ۷.۴ % ۴۲۶,۰۳۴ ۴۷.۱۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۶۲۸,۹۵۶ ۶۸.۱۵ % ۲۳۴,۹۹۲ ۲۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۰۱ ۲.۸۵ % ۳۲,۷۰۹ ۷.۲۴ % ۴۳۱,۴۶۰ ۴۶.۷۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۶۲۷,۳۸۰ ۶۸.۰۲ % ۲۳۴,۹۴۸ ۲۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۶۱ ۲.۹۶ % ۳۲,۶۸۹ ۷.۲۴ % ۴۳۱,۷۷۶ ۴۶.۸۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۶۰۶,۲۴۲ ۶۶.۹۹ % ۲۳۴,۶۵۰ ۲۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۳۷۹ ۳.۴۷ % ۳۲,۶۶۶ ۷.۳۸ % ۴۱۷,۳۳۰ ۴۶.۱۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۶۰۶,۲۴۲ ۶۶.۹۹ % ۲۳۴,۶۵۰ ۲۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۳۷۹ ۳.۴۷ % ۳۲,۶۴۶ ۷.۳۸ % ۴۱۷,۳۳۰ ۴۶.۱۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۶۰۶,۲۴۲ ۶۷ % ۲۳۴,۶۵۰ ۲۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۳۰۹ ۳.۴۶ % ۳۲,۶۲۵ ۷.۳۷ % ۴۱۷,۳۳۰ ۴۶.۱۲ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۶۰۹,۰۲۵ ۶۶.۹۵ % ۲۳۴,۷۵۰ ۲۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۱,۲۸۰ ۳.۴۴ % ۳۴,۶۰۵ ۷.۷۷ % ۴۱۸,۲۳۶ ۴۵.۹۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۶۲۶,۱۲۴ ۶۷.۷۴ % ۲۳۴,۴۹۳ ۲۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۲۶ ۳.۱۵ % ۳۴,۵۸۵ ۷.۶۵ % ۴۳۲,۲۰۹ ۴۶.۷۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۶۲۴,۱۵۰ ۶۷.۶۷ % ۲۳۴,۲۸۴ ۲۵.۴ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۵۹ ۳.۱۸ % ۳۴,۵۶۵ ۷.۶۶ % ۴۳۰,۱۵۳ ۴۶.۶۴ %