صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۹۵۰,۰۵۸ ۶۶.۳۷ % ۳۵۱,۷۶۰ ۲۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۳۲۸ ۷.۸۵ % ۱۷,۲۸۰ ۱.۲۱ % ۶۲۲,۴۳۴ ۴۳.۴۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۹۶۲,۷۶۸ ۶۷.۳۱ % ۳۵۱,۳۱۱ ۲۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۳۴۲ ۷.۷۸ % ۵,۰۰۰ ۰.۳۵ % ۶۲۵,۵۰۲ ۴۳.۷۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۹۵۱,۱۳۶ ۶۷.۲۹ % ۳۵۰,۲۰۵ ۲۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۵۵,۳۷۹ ۳.۹۲ % ۵۶,۶۹۴ ۴.۰۱ % ۶۲۱,۱۴۴ ۴۳.۹۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۸۹۴,۵۴۴ ۶۵.۰۲ % ۳۴۹,۶۱۰ ۲۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۸,۹۶۸ ۰.۶۵ % ۱۲۲,۶۴۶ ۸.۹۱ % ۵۹۷,۳۸۷ ۴۳.۴۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۸۹۴,۵۴۴ ۶۵.۰۲ % ۳۴۹,۶۱۰ ۲۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۸,۹۶۸ ۰.۶۵ % ۱۲۲,۶۴۴ ۸.۹۱ % ۵۹۷,۳۸۷ ۴۳.۴۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۸۹۴,۵۴۴ ۶۵.۰۲ % ۳۴۹,۶۱۰ ۲۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۸,۹۶۸ ۰.۶۵ % ۱۲۲,۶۴۲ ۸.۹۱ % ۵۹۷,۳۸۷ ۴۳.۴۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۸۹۴,۵۴۴ ۶۵.۰۲ % ۳۴۹,۶۱۰ ۲۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۸,۹۶۸ ۰.۶۵ % ۱۲۲,۶۴۰ ۸.۹۱ % ۵۹۷,۳۸۷ ۴۳.۴۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۸۹۴,۵۴۴ ۶۵.۰۲ % ۳۴۹,۶۱۰ ۲۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۸,۹۶۸ ۰.۶۵ % ۱۲۲,۶۳۸ ۸.۹۱ % ۵۹۷,۳۸۷ ۴۳.۴۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۹۴۱,۳۴۹ ۶۹.۷۵ % ۳۴۷,۸۴۵ ۲۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۸,۹۶۸ ۰.۶۶ % ۵۱,۴۸۰ ۳.۸۱ % ۶۰۵,۱۰۶ ۴۴.۸۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۹۶۱,۱۵۳ ۷۲.۷۱ % ۳۴۶,۹۶۱ ۲۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۳۱ ۰.۵۳ % ۶,۷۹۴ ۰.۵۱ % ۶۳۶,۸۲۹ ۴۸.۱۷ %