صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۷۰۹,۳۴۰ ۷۵.۲۴ % ۱۷۳,۸۰۹ ۱۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۱۶ ۲.۰۸ % ۴۰,۰۳۹ ۸.۶۱ % ۴۵۶,۲۲۲ ۴۸.۳۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۷۰۹,۳۴۰ ۷۵.۲۴ % ۱۷۳,۸۰۹ ۱۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۱۶ ۲.۰۸ % ۴۰,۰۱۷ ۸.۶۱ % ۴۵۶,۲۲۲ ۴۸.۳۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۷۰۹,۳۴۰ ۷۵.۲۴ % ۱۷۳,۸۰۹ ۱۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۱۶ ۲.۰۸ % ۳۹,۹۹۴ ۸.۶۱ % ۴۵۶,۲۲۲ ۴۸.۳۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۶۹۰,۷۶۶ ۷۴.۷۲ % ۱۷۳,۷۶۲ ۱۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۰۸ ۲.۱۶ % ۳۹,۹۹۵ ۸.۷۸ % ۴۴۶,۶۴۶ ۴۸.۳۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۶۸۷,۴۷۹ ۷۴.۷۱ % ۱۷۳,۶۲۳ ۱۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۲۰,۲۷۷ ۲.۲ % ۳۸,۸۱۴ ۸.۶۹ % ۴۴۴,۳۷۸ ۴۸.۲۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۶۹۸,۱۷۷ ۷۶.۱۱ % ۱۷۳,۵۶۱ ۱۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۰۸ ۱.۸۹ % ۲۸,۲۴۴ ۶.۲۲ % ۴۵۵,۳۹۰ ۴۹.۶۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۶۹۰,۶۹۹ ۷۵.۹۳ % ۱۷۳,۳۹۵ ۱۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۰۸ ۱.۹ % ۲۸,۲۸۷ ۶.۲۸ % ۴۵۰,۳۲۰ ۴۹.۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۶۷۸,۶۶۹ ۷۵.۶۲ % ۱۷۳,۲۸۲ ۱۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۱۹ ۱.۹۳ % ۲۸,۲۱۴ ۶.۳۵ % ۴۴۰,۶۲۵ ۴۹.۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۶۷۸,۶۶۹ ۷۵.۶۲ % ۱۷۳,۲۸۲ ۱۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۱۹ ۱.۹۳ % ۲۸,۱۹۹ ۶.۳۵ % ۴۴۰,۶۲۵ ۴۹.۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۶۷۸,۶۶۹ ۷۵.۶۳ % ۱۷۳,۲۸۲ ۱۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۶۶ ۱.۹۲ % ۲۸,۱۸۴ ۶.۳۵ % ۴۴۰,۶۲۵ ۴۹.۱ %