ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/24 480,784 90.42 % 0 0 % 0 0 % 25,432 4.78 % 25,519 9.69 % 0 0 %
2 1397/09/23 482,004 90.17 % 0 0 % 0 0 % 19,496 3.65 % 33,052 11.04 % 0 0 %
3 1397/09/22 482,004 90.17 % 0 0 % 0 0 % 19,496 3.65 % 33,032 11.04 % 0 0 %
4 1397/09/21 482,004 90.18 % 0 0 % 0 0 % 19,496 3.65 % 33,012 11.04 % 0 0 %
5 1397/09/20 483,534 90.07 % 8,087 1.51 % 0 0 % 19,724 3.67 % 25,469 9.58 % 0 0 %
6 1397/09/19 485,840 89.84 % 8,087 1.5 % 0 0 % 8,140 1.51 % 38,685 11.96 % 0 0 %
7 1397/09/18 486,045 89.74 % 12,351 2.28 % 0 0 % 5,850 1.08 % 37,352 11.69 % 0 0 %
8 1397/09/17 499,736 91.54 % 14,884 2.73 % 0 0 % 1,577 0.29 % 29,695 10.24 % 0 0 %
9 1397/09/16 494,793 91.45 % 19,072 3.53 % 0 0 % 767 0.14 % 26,395 9.87 % 0 0 %
10 1397/09/15 494,793 91.46 % 19,072 3.53 % 0 0 % 767 0.14 % 26,380 9.86 % 0 0 %