صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۸۳۶,۳۴۷ ۶۹.۳۵ % ۲۵۴,۰۸۰ ۲۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۷۸۸ ۸.۹۴ % ۷,۶۹۹ ۰.۶۴ % ۶۰۷,۴۸۴ ۵۰.۳۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۸۴۰,۹۸۷ ۶۷.۱۳ % ۲۳۵,۵۰۶ ۱۸.۸ % ۰ ۰ % ۹۱,۶۸۶ ۷.۳۲ % ۸۴,۵۳۰ ۶.۷۵ % ۶۲۴,۵۰۷ ۴۹.۸۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۸۳۴,۱۱۶ ۶۷.۸۸ % ۲۳۵,۵۴۴ ۱۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۳۷ ۴.۰۶ % ۱۰۹,۲۹۹ ۸.۸۹ % ۶۲۴,۱۸۵ ۵۰.۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۸۳۴,۱۱۶ ۶۷.۸۸ % ۲۳۵,۵۴۴ ۱۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۳۷ ۴.۰۶ % ۱۰۹,۲۹۷ ۸.۸۹ % ۶۲۴,۱۸۵ ۵۰.۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۸۳۴,۱۱۶ ۶۷.۸۸ % ۲۳۵,۵۴۴ ۱۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۴۹,۸۳۷ ۴.۰۶ % ۱۰۹,۲۹۶ ۸.۸۹ % ۶۲۴,۱۸۵ ۵۰.۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۸۷۷,۳۴۶ ۷۲.۳۶ % ۲۶۵,۲۲۸ ۲۱.۸۸ % ۰ ۰ % ۴۶,۱۹۴ ۳.۸۱ % ۲۳,۶۴۴ ۱.۹۵ % ۶۵۵,۵۲۷ ۵۴.۰۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۹۱۳,۲۳۵ ۷۳.۵۷ % ۲۵۶,۲۶۳ ۲۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۸۶ ۲.۱۸ % ۴۴,۶۸۹ ۳.۶ % ۶۸۱,۹۷۷ ۵۴.۹۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۹۱۳,۲۳۵ ۷۳.۵۷ % ۲۵۶,۲۶۳ ۲۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۸۶ ۲.۱۸ % ۴۴,۶۸۷ ۳.۶ % ۶۸۱,۹۷۷ ۵۴.۹۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۹۱۳,۲۳۵ ۷۳.۵۸ % ۲۵۶,۲۶۳ ۲۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۰۲۶ ۲.۱۸ % ۴۴,۶۸۵ ۳.۶ % ۶۸۱,۹۷۷ ۵۴.۹۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۹۴۱,۶۶۹ ۵۹.۲۷ % ۲۵۱,۴۷۱ ۱۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۳۷۰ ۲۱.۳۶ % ۵۶,۲۴۸ ۳.۵۴ % ۶۹۹,۴۵۲ ۴۴.۰۳ %