ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/28 477,800 72.11 % 165,740 25.01 % 0 0 % 11,800 1.78 % 7,252 2.22 % 286,419 43.23 %
2 1398/02/27 472,879 72.54 % 154,147 23.65 % 0 0 % 11,800 1.81 % 13,024 3.14 % 283,221 43.45 %
3 1398/02/26 472,879 72.54 % 154,147 23.65 % 0 0 % 11,800 1.81 % 13,022 3.14 % 283,221 43.45 %
4 1398/02/25 472,879 72.54 % 154,147 23.65 % 0 0 % 11,800 1.81 % 13,019 3.14 % 283,221 43.45 %
5 1398/02/24 468,602 73.08 % 154,065 24.03 % 0 0 % 3,701 0.58 % 14,811 3.74 % 278,023 43.36 %
6 1398/02/23 461,732 71.46 % 171,608 26.56 % 0 0 % 3,859 0.6 % 8,934 2.8 % 276,193 42.75 %
7 1398/02/22 429,980 68.71 % 182,866 29.22 % 0 0 % 4,030 0.64 % 8,931 2.89 % 270,087 43.16 %
8 1398/02/21 441,664 69.08 % 182,268 28.51 % 0 0 % 6,483 1.01 % 8,928 2.83 % 277,885 43.46 %
9 1398/02/20 435,169 68.17 % 186,160 29.16 % 0 0 % 8,086 1.27 % 8,925 2.83 % 272,819 42.74 %
10 1398/02/19 435,169 68.17 % 186,160 29.16 % 0 0 % 8,086 1.27 % 8,923 2.83 % 272,819 42.74 %