ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/02 403,463 77.78 % 66,318 12.79 % 0 0 % 1,543 0.3 % 47,367 13.52 % 216,201 41.68 %
2 1397/11/01 424,288 82.49 % 66,357 12.9 % 0 0 % 1,378 0.27 % 22,355 8.77 % 238,311 46.33 %
3 1397/10/30 427,126 79.28 % 66,425 12.33 % 0 0 % 22,790 4.23 % 22,418 8.38 % 237,950 44.17 %
4 1397/10/29 427,779 79.36 % 66,491 12.34 % 0 0 % 2,650 0.49 % 42,082 12.03 % 237,209 44.01 %
5 1397/10/28 427,216 79.58 % 59,845 11.15 % 0 0 % 3,565 0.66 % 46,190 12.28 % 234,045 43.6 %
6 1397/10/27 427,216 79.66 % 59,845 11.16 % 0 0 % 3,065 0.57 % 46,180 12.29 % 234,045 43.64 %
7 1397/10/26 427,216 79.66 % 59,845 11.16 % 0 0 % 3,065 0.57 % 46,171 12.29 % 234,045 43.64 %
8 1397/10/25 451,253 84.6 % 59,901 11.23 % 0 0 % 2,510 0.47 % 19,719 7.4 % 232,345 43.56 %
9 1397/10/24 448,159 84.25 % 60,007 11.28 % 0 0 % 4,068 0.76 % 19,709 7.42 % 232,832 43.77 %
10 1397/10/23 441,447 84.2 % 53,305 10.17 % 0 0 % 7,440 1.42 % 22,115 7.98 % 230,026 43.87 %