صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۹۴۱,۰۹۲ ۷۶.۴۹ % ۲۴۱,۳۳۹ ۱۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۸۷۶ ۳.۰۸ % ۹,۹۷۸ ۰.۸۱ % ۵۹۷,۰۷۹ ۴۸.۵۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۹۵۳,۴۸۹ ۷۶.۰۱ % ۲۵۲,۴۸۱ ۲۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۸,۴۵۷ ۳.۰۷ % ۹,۹۷۶ ۰.۸ % ۶۱۹,۰۶۷ ۴۹.۳۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۹۸۲,۸۳۸ ۷۶.۵۷ % ۲۵۲,۵۰۱ ۱۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۷۳ ۲.۳۲ % ۱۸,۴۷۳ ۱.۴۴ % ۶۳۵,۰۷۰ ۴۹.۴۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۰۱۲,۶۹۱ ۷۷.۰۸ % ۲۶۰,۸۴۳ ۱۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۶ ۲.۳ % ۹,۹۷۴ ۰.۷۶ % ۶۴۹,۴۶۳ ۴۹.۴۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۲,۶۹۱ ۷۷.۰۹ % ۲۶۰,۸۴۳ ۱۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۶ ۲.۳ % ۹,۹۷۲ ۰.۷۶ % ۶۴۹,۴۶۳ ۴۹.۴۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۲,۶۹۱ ۷۷.۰۹ % ۲۶۰,۸۴۳ ۱۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۶ ۲.۳ % ۹,۹۶۹ ۰.۷۶ % ۶۴۹,۴۶۳ ۴۹.۴۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۲,۶۹۱ ۷۷.۰۹ % ۲۶۰,۸۴۳ ۱۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۲۲۶ ۲.۳ % ۹,۹۶۷ ۰.۷۶ % ۶۴۹,۴۶۳ ۴۹.۴۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۰۳۴,۸۶۷ ۷۷.۰۸ % ۲۶۰,۴۷۷ ۱۹.۴ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۴۲ ۲.۷۷ % ۹,۹۶۹ ۰.۷۴ % ۶۶۷,۱۲۵ ۴۹.۶۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۰۴۴,۷۲۱ ۷۷.۱۱ % ۲۶۰,۳۹۸ ۱۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۸۶ ۲.۰۵ % ۲۱,۹۲۴ ۱.۶۲ % ۶۷۹,۷۵۲ ۵۰.۱۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۰۷۹,۱۰۴ ۷۷.۷ % ۲۶۰,۴۱۸ ۱۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۹,۸۱۳ ۲.۱۵ % ۱۹,۴۵۹ ۱.۴ % ۷۰۳,۱۴۲ ۵۰.۶۳ %