صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۴۹۸,۴۸۲ ۶۲.۹۳ % ۲۴۵,۲۵۹ ۳۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۲۸ ۱.۸۷ % ۳۳,۶۰۴ ۳.۸ % ۳۲۳,۱۴۷ ۴۰.۷۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۴۹۲,۹۸۲ ۶۲.۸۶ % ۲۴۵,۰۰۱ ۳۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۸۸ ۱.۷۶ % ۳۲,۵۲۳ ۳.۸۴ % ۳۲۱,۳۷۹ ۴۰.۹۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۴۸۳,۴۱۴ ۶۱.۰۵ % ۲۵۴,۶۶۴ ۳۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۹۹ ۱.۷۹ % ۳۹,۵۲۳ ۳.۸ % ۳۱۴,۷۷۵ ۳۹.۷۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴۷۹,۲۸۲ ۵۸.۶۷ % ۲۵۴,۶۹۰ ۳۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۰۹ ۳.۹۲ % ۵۰,۹۲۲ ۳.۹۳ % ۳۱۲,۷۸۱ ۳۸.۲۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴۷۹,۲۸۲ ۵۸.۶۷ % ۲۵۴,۶۹۰ ۳۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۰۹ ۳.۹۲ % ۵۰,۹۰۵ ۳.۹۳ % ۳۱۲,۷۸۱ ۳۸.۲۹ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۴۷۹,۲۸۲ ۵۸.۶۷ % ۲۵۴,۶۹۰ ۳۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۰۹ ۳.۹۲ % ۵۰,۸۸۸ ۳.۹۳ % ۳۱۲,۷۸۱ ۳۸.۲۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴۸۱,۵۲۰ ۵۸.۸۴ % ۲۵۴,۲۵۳ ۳۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۸۲ ۳.۹۷ % ۵۰,۰۲۹ ۳.۹۱ % ۳۱۷,۰۷۵ ۳۸.۷۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۴۷۹,۷۳۹ ۶۰.۱۷ % ۲۵۴,۳۵۳ ۳۱.۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۴۰ ۳.۴۲ % ۳۶,۰۰۳ ۴.۶ % ۳۱۴,۲۰۷ ۳۹.۴۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴۸۶,۷۸۱ ۶۰.۸۹ % ۲۵۰,۲۳۷ ۳۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۰ ۳ % ۳۸,۴۲۳ ۴.۸۸ % ۳۱۹,۰۹۵ ۳۹.۹۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴۸۲,۷۰۵ ۶۱.۶۵ % ۲۵۰,۰۹۲ ۳۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۵ ۰.۹۲ % ۴۳,۰۲۷ ۵.۵۷ % ۳۱۶,۷۳۶ ۴۰.۴۵ %