صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۴۷۳,۷۳۹ ۶۵.۳۱ % ۲۲۳,۲۳۳ ۳۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۹۹ ۲.۷ % ۸,۸۳۶ ۱.۲۲ % ۲۹۹,۰۵۳ ۴۱.۲۳ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۴۷۰,۵۲۸ ۶۵.۲۲ % ۲۲۲,۸۳۳ ۳۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۰۱ ۲.۶۶ % ۸,۸۳۲ ۱.۲۲ % ۲۹۵,۶۷۷ ۴۰.۹۹ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۴۷۴,۰۱۰ ۶۵.۰۳ % ۲۲۲,۴۱۹ ۳۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۲,۶۴۱ ۳.۱۱ % ۹,۸۲۹ ۱.۳۵ % ۲۹۸,۹۲۳ ۴۱.۰۱ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۴۷۱,۶۰۰ ۶۵.۰۹ % ۲۱۸,۹۲۲ ۳۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۷۴ ۳.۳۴ % ۹,۸۲۵ ۱.۳۶ % ۲۹۹,۱۰۵ ۴۱.۲۸ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۴۵۹,۰۹۳ ۶۳.۹۸ % ۲۱۸,۶۷۴ ۳۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۴۸ ۴.۱۵ % ۱۰,۰۶۶ ۱.۴ % ۲۹۰,۹۹۱ ۴۰.۵۵ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۴۵۸,۲۱۸ ۶۳.۵۲ % ۲۱۸,۲۹۸ ۳۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۴۹ ۴.۸۳ % ۱۰,۰۶۳ ۱.۳۹ % ۲۹۰,۹۰۳ ۴۰.۳۲ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۴۵۸,۲۱۸ ۶۳.۵۲ % ۲۱۸,۲۹۸ ۳۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۴۹ ۴.۸۳ % ۱۰,۰۵۹ ۱.۳۹ % ۲۹۰,۹۰۳ ۴۰.۳۲ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۴۵۸,۲۱۸ ۶۳.۵۲ % ۲۱۸,۲۹۸ ۳۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۳۴,۸۴۹ ۴.۸۳ % ۱۰,۰۵۵ ۱.۳۹ % ۲۹۰,۹۰۳ ۴۰.۳۲ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۴۵۴,۱۸۵ ۶۳.۰۹ % ۲۱۷,۲۸۷ ۳۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۸,۳۷۵ ۵.۳۳ % ۱۰,۰۵۱ ۱.۴ % ۲۹۱,۳۷۸ ۴۰.۴۷ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۴۵۴,۵۷۶ ۶۳.۴۴ % ۲۱۳,۷۶۲ ۲۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۷,۴۸۱ ۱.۰۴ % ۴۰,۶۸۹ ۵.۶۸ % ۲۹۵,۳۵۲ ۴۱.۲۲ %