صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۴۸۷,۳۱۳ ۷۱.۱۲ % ۱۸۱,۰۶۷ ۲۶.۴۲ % ۰ ۰ % ۸,۸۹۱ ۱.۳ % ۷,۹۴۲ ۱.۱۶ % ۳۰۶,۶۰۸ ۴۴.۷۵ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۴۸۷,۳۱۳ ۷۱.۱۲ % ۱۸۱,۰۶۷ ۲۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۸۹۱ ۱.۳ % ۷,۹۳۹ ۱.۱۶ % ۳۰۶,۶۰۸ ۴۴.۷۵ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۴۸۷,۳۱۳ ۷۱.۱۲ % ۱۸۱,۰۶۷ ۲۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۸۹۱ ۱.۳ % ۷,۹۳۵ ۱.۱۶ % ۳۰۶,۶۰۸ ۴۴.۷۵ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۴۸۷,۳۱۳ ۷۱.۱۲ % ۱۸۱,۰۶۷ ۲۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۸۹۱ ۱.۳ % ۷,۹۳۲ ۱.۱۶ % ۳۰۶,۶۰۸ ۴۴.۷۵ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۴۸۶,۲۶۷ ۷۱.۳۹ % ۱۷۱,۷۷۸ ۲۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۷,۷۲۳ ۱.۱۳ % ۱۵,۳۴۷ ۲.۲۵ % ۳۰۶,۵۰۵ ۴۵ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۴۸۶,۳۹۹ ۷۰.۹۱ % ۱۵۹,۶۱۸ ۲۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۸۳۱ ۲.۷۵ % ۲۱,۰۵۷ ۳.۰۷ % ۳۰۲,۷۵۹ ۴۴.۱۴ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۴۹۹,۹۴۳ ۷۳.۲۳ % ۱۵۹,۳۱۷ ۲۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۱۸ ۱.۱۳ % ۱۵,۷۰۷ ۲.۳ % ۳۰۴,۵۳۹ ۴۴.۶۱ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۴۹۹,۹۴۳ ۷۳.۲۳ % ۱۵۹,۳۱۷ ۲۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۱۸ ۱.۱۳ % ۱۵,۷۰۴ ۲.۳ % ۳۰۴,۵۳۹ ۴۴.۶۱ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۴۹۹,۹۴۳ ۷۳.۲۳ % ۱۵۹,۳۱۷ ۲۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۱۸ ۱.۱۳ % ۱۵,۷۰۱ ۲.۳ % ۳۰۴,۵۳۹ ۴۴.۶۱ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۴۹۲,۹۶۸ ۷۳.۰۳ % ۱۶۶,۷۰۲ ۲۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۸ ۱.۱۱ % ۷,۹۱۳ ۱.۱۷ % ۲۹۹,۱۲۲ ۴۴.۳۱ %