صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۴۷۲,۸۷۹ ۷۲.۵۴ % ۱۵۴,۱۴۷ ۲۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۰۰ ۱.۸۱ % ۱۳,۰۲۴ ۲ % ۲۸۳,۲۲۱ ۴۳.۴۵ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۴۷۲,۸۷۹ ۷۲.۵۴ % ۱۵۴,۱۴۷ ۲۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۰۰ ۱.۸۱ % ۱۳,۰۲۲ ۲ % ۲۸۳,۲۲۱ ۴۳.۴۵ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۴۷۲,۸۷۹ ۷۲.۵۴ % ۱۵۴,۱۴۷ ۲۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۰۰ ۱.۸۱ % ۱۳,۰۱۹ ۲ % ۲۸۳,۲۲۱ ۴۳.۴۵ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۴۶۸,۶۰۲ ۷۳.۰۸ % ۱۵۴,۰۶۵ ۲۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۰۱ ۰.۵۸ % ۱۴,۸۱۱ ۲.۳۱ % ۲۷۸,۰۲۳ ۴۳.۳۶ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۴۶۱,۷۳۲ ۷۱.۴۶ % ۱۷۱,۶۰۸ ۲۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۸۵۹ ۰.۶ % ۸,۹۳۴ ۱.۳۸ % ۲۷۶,۱۹۳ ۴۲.۷۵ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۴۲۹,۹۸۰ ۶۸.۷۱ % ۱۸۲,۸۶۶ ۲۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۴,۰۳۰ ۰.۶۴ % ۸,۹۳۱ ۱.۴۳ % ۲۷۰,۰۸۷ ۴۳.۱۶ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۴۴۱,۶۶۴ ۶۹.۰۸ % ۱۸۲,۲۶۸ ۲۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۳ ۱.۰۱ % ۸,۹۲۸ ۱.۴ % ۲۷۷,۸۸۵ ۴۳.۴۶ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۴۳۵,۱۶۹ ۶۸.۱۷ % ۱۸۶,۱۶۰ ۲۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۸,۰۸۶ ۱.۲۷ % ۸,۹۲۵ ۱.۴ % ۲۷۲,۸۱۹ ۴۲.۷۴ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۴۳۵,۱۶۹ ۶۸.۱۷ % ۱۸۶,۱۶۰ ۲۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۸,۰۸۶ ۱.۲۷ % ۸,۹۲۳ ۱.۴ % ۲۷۲,۸۱۹ ۴۲.۷۴ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۴۳۵,۱۶۹ ۶۸.۱۷ % ۱۸۶,۱۶۰ ۲۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۸,۰۸۶ ۱.۲۷ % ۸,۹۲۰ ۱.۴ % ۲۷۲,۸۱۹ ۴۲.۷۴ %