صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۴۷۹,۲۸۲ ۶۱.۳۱ % ۲۵۴,۶۹۰ ۳۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۰۹ ۴.۰۹ % ۱۵,۷۰۲ ۲.۰۱ % ۳۱۲,۷۸۱ ۴۰.۰۱ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۴۸۱,۵۲۰ ۶۱.۴۳ % ۲۵۴,۲۵۳ ۳۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۸۲ ۴.۱۴ % ۱۵,۶۲۸ ۱.۹۹ % ۳۱۷,۰۷۵ ۴۰.۴۵ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۴۷۹,۷۳۹ ۶۱.۲۹ % ۲۵۴,۳۵۳ ۳۲.۵ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۴۰ ۳.۴۸ % ۲۱,۳۵۴ ۲.۷۳ % ۳۱۴,۲۰۷ ۴۰.۱۴ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۴۸۶,۷۸۱ ۶۱.۹۶ % ۲۵۰,۲۳۷ ۳۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۲۰ ۳.۰۶ % ۲۴,۵۵۴ ۳.۱۳ % ۳۱۹,۰۹۵ ۴۰.۶۲ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۴۸۲,۷۰۵ ۶۲.۷۶ % ۲۵۰,۰۹۲ ۳۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۵ ۰.۹۴ % ۲۹,۱۶۵ ۳.۷۹ % ۳۱۶,۷۳۶ ۴۱.۱۸ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۴۸۳,۲۶۲ ۶۲.۴۸ % ۲۴۷,۷۷۲ ۳۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۸ ۰.۹۷ % ۳۴,۹۰۸ ۴.۵۱ % ۳۱۴,۶۱۵ ۴۰.۶۸ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۴۸۳,۲۶۲ ۶۲.۴۹ % ۲۴۷,۷۷۲ ۳۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۸ ۰.۹۷ % ۳۴,۹۰۱ ۴.۵۱ % ۳۱۴,۶۱۵ ۴۰.۶۸ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۴۸۳,۲۶۲ ۶۲.۴۹ % ۲۴۷,۷۷۲ ۳۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۷,۴۶۸ ۰.۹۷ % ۳۴,۸۹۴ ۴.۵۱ % ۳۱۴,۶۱۵ ۴۰.۶۸ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۵۰۱,۵۹۰ ۶۳.۴ % ۲۴۷,۶۰۸ ۳۱.۳ % ۰ ۰ % ۲۸,۰۷۷ ۳.۵۵ % ۱۳,۹۰۲ ۱.۷۶ % ۳۰۵,۳۲۱ ۳۸.۵۹ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۴۹۷,۶۴۴ ۶۲.۷۵ % ۲۵۲,۱۲۰ ۳۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۹,۹۴۷ ۳.۷۸ % ۱۳,۴۰۶ ۱.۶۹ % ۳۰۶,۳۸۹ ۳۸.۶۳ %