صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۶۳۲,۰۲۵ ۶۸.۰۵ % ۲۳۴,۱۲۱ ۲۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۸۵ ۲.۴۹ % ۳۹,۵۹۹ ۴.۲۶ % ۴۳۸,۸۹۹ ۴۷.۲۵ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۶۲۸,۹۲۱ ۶۷.۸۲ % ۲۳۳,۸۸۴ ۲۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۶۷ ۲ % ۴۶,۰۱۰ ۴.۹۶ % ۴۳۵,۵۶۸ ۴۶.۹۷ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۶۲۸,۹۲۱ ۶۷.۸۲ % ۲۳۳,۸۸۴ ۲۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۶۷ ۲ % ۴۵,۹۹۰ ۴.۹۶ % ۴۳۵,۵۶۸ ۴۶.۹۷ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۶۲۸,۹۲۱ ۶۷.۸۲ % ۲۳۳,۸۸۴ ۲۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۶۷ ۲ % ۴۵,۹۷۰ ۴.۹۶ % ۴۳۵,۵۶۸ ۴۶.۹۷ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۶۴۵,۹۸۵ ۶۷.۱۱ % ۲۳۳,۷۹۸ ۲۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۸,۳۸۰ ۵.۰۳ % ۳۴,۴۶۴ ۳.۵۸ % ۴۴۲,۰۷۲ ۴۵.۹۲ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۶۴۰,۸۵۴ ۶۷.۱۳ % ۲۳۳,۷۴۵ ۲۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۵۶ ۴.۷۸ % ۳۴,۴۴۴ ۳.۶۱ % ۴۳۸,۶۱۴ ۴۵.۹۴ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۶۰۳,۲۷۰ ۶۵.۸ % ۲۳۳,۵۰۱ ۲۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۹۵۳ ۴.۵۸ % ۳۸,۱۶۶ ۴.۱۶ % ۳۹۷,۱۸۶ ۴۳.۳۲ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۶۱۱,۶۷۳ ۶۶.۲۲ % ۲۳۳,۴۵۰ ۲۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۲,۰۲۲ ۴.۵۵ % ۳۶,۵۷۰ ۳.۹۶ % ۴۰۱,۵۸۷ ۴۳.۴۸ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۶۰۴,۸۵۱ ۶۵.۴۸ % ۲۳۳,۲۶۹ ۲۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۷۰ ۵.۵۵ % ۳۴,۳۸۴ ۳.۷۲ % ۳۹۳,۹۷۴ ۴۲.۶۵ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۶۰۴,۸۵۱ ۶۵.۴۸ % ۲۳۳,۲۶۹ ۲۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۷۰ ۵.۵۵ % ۳۴,۳۶۴ ۳.۷۲ % ۳۹۳,۹۷۴ ۴۲.۶۵ %