صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۳۴۱ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ ۳,۵۵۹ ۱۱.۷۹ % ۲,۰۰۱ ۶.۶۳ % ۱۱,۵۱۲ ۳۸.۱۳ % ۹,۹۹۰ ۳۳.۰۹ % ۳,۱۲۵ ۱۰.۳۸ % ۳,۵۵۹ ۱۱.۷۹ %
۳۳۴۲ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ ۲,۸۲۶ ۹.۴۳ % ۲,۰۰۰ ۶.۶۷ % ۱۱,۵۰۷ ۳۸.۳۸ % ۹,۷۹۲ ۳۲.۶۶ % ۳,۸۵۸ ۱۲.۸۹ % ۲,۸۲۶ ۹.۴۳ %
۳۳۴۳ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ ۲,۷۶۹ ۶.۲۶ % ۲,۰۰۰ ۴.۵۳ % ۱۱,۵۰۷ ۲۶.۰۳ % ۲۴,۶۹۲ ۵۵.۸۵ % ۳,۲۳۷ ۷.۲۱ % ۲,۷۶۹ ۶.۲۶ %
۳۳۴۴ ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ ۲,۱۹۹ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۷۰ ۹۲.۴۲ % ۲۰۸ ۰.۵۸ % ۲,۱۹۹ ۶.۹۲ %
۳۳۴۵ ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ ۲,۱۹۹ ۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۷۰ ۹۲.۴۴ % ۲۰۴ ۰.۵۷ % ۲,۱۹۹ ۶.۹۲ %
۳۳۴۶ ۱۳۸۹/۰۵/۲۷ ۲,۱۹۹ ۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۸۵ ۹۲.۴۳ % ۱۹۹ ۰.۵۵ % ۲,۱۹۹ ۶.۹۴ %
۳۳۴۷ ۱۳۸۹/۰۵/۲۶ ۳۲۹ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۰ ۹۸.۲۶ % ۱۷۷ ۰.۵۸ % ۳۲۹ ۱.۱۳ %
۳۳۴۸ ۱۳۸۹/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۱۸ ۹۹.۴۲ % ۱۶۶ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۳۴۹ ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸,۳۱۸ ۹۹.۴۳ % ۱۶۲ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %