صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۵۹۴,۷۵۱ ۶۵.۷۱ % ۲۲۹,۰۵۷ ۲۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۵۵,۵۱۷ ۶.۱۳ % ۲۵,۸۴۷ ۲.۸۶ % ۳۷۸,۷۷۹ ۴۱.۸۵ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۵۹۴,۷۵۱ ۶۵.۷۱ % ۲۲۹,۰۵۷ ۲۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۵۵,۵۱۷ ۶.۱۳ % ۲۵,۸۳۴ ۲.۸۵ % ۳۷۸,۷۷۹ ۴۱.۸۵ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۵۹۰,۶۷۴ ۶۵.۳۹ % ۲۲۸,۹۳۸ ۲۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۹۱۶ ۶.۴۱ % ۲۵,۸۲۰ ۲.۸۶ % ۳۷۷,۶۹۵ ۴۱.۸۱ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۵۵۱,۳۱۳ ۶۱.۵۹ % ۲۲۹,۴۴۷ ۲۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۴۴ ۴.۶۲ % ۷۳,۰۳۷ ۸.۱۶ % ۳۳۷,۰۳۵ ۳۷.۶۵ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۵۸۲,۰۱۳ ۶۲.۷۴ % ۲۲۹,۱۷۹ ۲۴.۷ % ۰ ۰ % ۷۵,۴۸۵ ۸.۱۴ % ۴۱,۰۴۹ ۴.۴۲ % ۳۶۳,۷۱۲ ۳۹.۲ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۵۸۴,۷۹۳ ۶۴.۶۱ % ۲۲۸,۳۳۳ ۲۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۶,۱۴۵ ۷.۳۱ % ۲۵,۷۸۱ ۲.۸۵ % ۳۶۸,۶۵۰ ۴۰.۷۳ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۵۷۰,۳۷۷ ۶۴.۳۱ % ۲۲۷,۷۷۸ ۲۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۰۳۰ ۷.۱۱ % ۲۵,۷۶۷ ۲.۹۱ % ۳۵۷,۳۸۵ ۴۰.۲۹ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۵۷۰,۳۷۷ ۶۴.۳۱ % ۲۲۷,۷۷۸ ۲۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۶۳,۰۳۰ ۷.۱۱ % ۲۵,۷۵۴ ۲.۹ % ۳۵۷,۳۸۵ ۴۰.۲۹ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۵۷۰,۳۷۷ ۶۴.۳۳ % ۲۲۷,۷۷۸ ۲۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۱۴ ۷.۰۷ % ۲۵,۷۴۱ ۲.۹ % ۳۵۷,۳۸۵ ۴۰.۳۱ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۵۶۹,۹۳۰ ۶۴.۹۵ % ۲۲۷,۴۶۶ ۲۵.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۶,۲۵۶ ۵.۲۷ % ۳۳,۸۵۳ ۳.۸۶ % ۳۶۰,۱۷۰ ۴۱.۰۴ %