صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۵۵۷,۵۱۶ ۶۶.۷۵ % ۲۲۹,۴۳۷ ۲۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۲۸ ۳.۹۹ % ۱۴,۹۵۰ ۱.۷۹ % ۳۵۲,۲۲۷ ۴۲.۱۷ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۵۵۷,۵۱۶ ۶۶.۷۵ % ۲۲۹,۴۳۷ ۲۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۲۸ ۳.۹۹ % ۱۴,۹۴۲ ۱.۷۹ % ۳۵۲,۲۲۷ ۴۲.۱۷ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۵۵۷,۵۱۶ ۶۶.۷۵ % ۲۲۹,۴۳۷ ۲۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۲۸ ۳.۹۹ % ۱۴,۹۳۴ ۱.۷۹ % ۳۵۲,۲۲۷ ۴۲.۱۷ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۵۴۵,۶۶۹ ۶۶.۳۱ % ۲۲۸,۹۶۰ ۲۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۳,۳۶۲ ۴.۰۵ % ۱۴,۹۲۵ ۱.۸۱ % ۳۴۴,۴۴۶ ۴۱.۸۶ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۵۲۲,۹۸۷ ۶۵.۲۷ % ۲۲۹,۰۷۴ ۲۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۵۰ ۴.۲۷ % ۱۴,۹۱۷ ۱.۸۶ % ۳۴۷,۰۷۸ ۴۳.۳۲ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۵۲۲,۹۸۷ ۶۵.۲۷ % ۲۲۹,۰۷۴ ۲۸.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۵۰ ۴.۲۷ % ۱۴,۹۰۸ ۱.۸۶ % ۳۴۷,۰۷۸ ۴۳.۳۲ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵۲۳,۸۹۵ ۶۴.۷۲ % ۲۲۸,۸۱۱ ۲۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۴۱,۸۶۶ ۵.۱۷ % ۱۴,۸۹۹ ۱.۸۴ % ۳۴۹,۱۷۷ ۴۳.۱۴ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۵۲۱,۴۱۶ ۶۵.۶۳ % ۲۲۰,۱۶۵ ۲۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۲۹ ۴.۵۱ % ۱۷,۰۹۱ ۲.۱۵ % ۳۴۸,۹۸۵ ۴۳.۹۳ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۵۲۱,۴۱۶ ۶۵.۶۳ % ۲۲۰,۱۶۵ ۲۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۲۹ ۴.۵۱ % ۱۷,۰۸۳ ۲.۱۵ % ۳۴۸,۹۸۵ ۴۳.۹۳ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۵۲۱,۴۱۶ ۶۵.۶۳ % ۲۲۰,۱۶۵ ۲۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۸۲۹ ۴.۵۱ % ۱۷,۰۷۵ ۲.۱۵ % ۳۴۸,۹۸۵ ۴۳.۹۳ %