صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۵۱۸,۸۶۴ ۶۵.۵ % ۲۲۰,۱۵۳ ۲۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۵۵ ۲.۳۷ % ۳۴,۳۴۴ ۴.۳۴ % ۳۴۸,۱۸۱ ۴۳.۹۶ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۵۲۴,۴۷۹ ۶۶.۴۶ % ۲۱۹,۵۱۲ ۲۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۴۴۵ ۰.۹۴ % ۳۷,۷۱۸ ۴.۷۸ % ۳۴۷,۶۲۹ ۴۴.۰۵ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۵۳۶,۳۶۳ ۶۸.۳۶ % ۲۱۹,۳۲۳ ۲۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۶۷ ۱.۶۴ % ۱۶,۰۶۵ ۲.۰۵ % ۳۴۷,۰۷۳ ۴۴.۲۳ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۵۳۳,۴۸۴ ۶۸.۳۱ % ۲۱۹,۳۹۲ ۲۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۳۷ ۱.۷ % ۱۴,۸۴۱ ۱.۹ % ۳۳۱,۰۳۷ ۴۲.۳۹ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۵۲۳,۸۷۹ ۶۷.۹۵ % ۲۱۹,۰۴۳ ۲۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۳۲ ۱.۷۲ % ۱۴,۸۳۲ ۱.۹۲ % ۳۲۲,۴۱۴ ۴۱.۸۲ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۵۲۳,۸۷۹ ۶۷.۹۵ % ۲۱۹,۰۴۳ ۲۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۳۲ ۱.۷۲ % ۱۴,۸۲۴ ۱.۹۲ % ۳۲۲,۴۱۴ ۴۱.۸۲ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۵۲۳,۸۷۹ ۶۷.۹۵ % ۲۱۹,۰۴۳ ۲۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۳۲ ۱.۷۲ % ۱۴,۸۱۶ ۱.۹۲ % ۳۲۲,۴۱۴ ۴۱.۸۲ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۵۱۶,۷۶۱ ۶۷.۶۹ % ۲۱۸,۵۹۹ ۲۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۱۲ ۱.۷۳ % ۱۴,۸۶۹ ۱.۹۵ % ۳۱۷,۳۶۰ ۴۱.۵۷ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۵۱۴,۰۸۷ ۶۷.۶۸ % ۲۱۸,۴۹۶ ۲۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۱۹ ۱.۶ % ۱۴,۹۱۲ ۱.۹۶ % ۳۱۵,۴۱۴ ۴۱.۵۲ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۵۱۳,۱۵۱ ۶۷.۷ % ۲۱۸,۳۰۱ ۲۸.۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۵۳ ۱.۳۴ % ۱۶,۳۴۸ ۲.۱۶ % ۳۱۵,۶۹۹ ۴۱.۶۵ %