صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۵۱۱,۳۴۳ ۶۷.۰۵ % ۲۲۶,۳۰۶ ۲۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۰ ۱.۳۳ % ۱۴,۷۸۳ ۱.۹۴ % ۳۱۸,۸۷۴ ۴۱.۸۱ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۵۰۲,۲۹۴ ۶۵.۳۹ % ۲۴۰,۶۰۳ ۳۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۲۹ ۱.۳۷ % ۱۴,۷۷۵ ۱.۹۲ % ۳۱۴,۱۵۰ ۴۰.۸۹ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۵۰۲,۲۹۴ ۶۵.۳۹ % ۲۴۰,۶۰۳ ۳۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۲۹ ۱.۳۷ % ۱۴,۷۶۷ ۱.۹۲ % ۳۱۴,۱۵۰ ۴۰.۸۹ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۵۰۲,۲۹۴ ۶۵.۳۹ % ۲۴۰,۶۰۳ ۳۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۲۹ ۱.۳۷ % ۱۴,۷۵۸ ۱.۹۲ % ۳۱۴,۱۵۰ ۴۰.۹ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۴۹۱,۸۱۵ ۶۴.۸۳ % ۲۴۰,۲۹۰ ۳۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۳۷ ۱.۵۵ % ۱۴,۷۵۰ ۱.۹۴ % ۳۱۴,۳۸۲ ۴۱.۴۴ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۴۹۸,۴۸۲ ۶۴.۴۶ % ۲۴۵,۲۵۹ ۳۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۲۸ ۱.۹۲ % ۱۴,۷۴۲ ۱.۹۱ % ۳۲۳,۱۴۷ ۴۱.۷۹ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۴۹۲,۹۸۲ ۶۴.۳۲ % ۲۴۵,۰۰۱ ۳۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۸۸ ۱.۸ % ۱۴,۷۳۴ ۱.۹۲ % ۳۲۱,۳۷۹ ۴۱.۹۳ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۴۸۳,۴۱۴ ۶۳.۰۳ % ۲۵۴,۶۶۴ ۳۳.۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۹۹ ۱.۸۵ % ۱۴,۷۲۶ ۱.۹۲ % ۳۱۴,۷۷۵ ۴۱.۰۴ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۴۷۹,۲۸۲ ۶۱.۳۱ % ۲۵۴,۶۹۰ ۳۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۰۹ ۴.۰۹ % ۱۵,۷۱۸ ۲.۰۱ % ۳۱۲,۷۸۱ ۴۰.۰۱ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۴۷۹,۲۸۲ ۶۱.۳۱ % ۲۵۴,۶۹۰ ۳۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۳۲,۰۰۹ ۴.۰۹ % ۱۵,۷۱۰ ۲.۰۱ % ۳۱۲,۷۸۱ ۴۰.۰۱ %