صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۲۶۹.۵ ۶۷۶.۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۳۱ ۱۳.۹۷ ۲۱۴.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۰۷ ۱.۴۱ ۴,۷۷۲.۳۴ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۷۴ ۱.۲۸ ۱,۳۶۱.۱۸ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۷۴) (۰.۹۳) (۹۳.۳۳) (۹۶.۶۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۳۳) (۰.۲۲) (۶۹.۷۳) (۵۴.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱.۶۴ ۰.۱۸ ۳۷,۶۲۷.۵۵ ۹۱.۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۷۹ ۲.۶۳ ۶۵,۰۱۳.۰۱ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۹) ۰ (۲۸.۴۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۲,۸۱۸.۰۴ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۲۷ ۰.۹۹ ۱۰,۰۴۲.۰۹ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۵ ۴.۳۶ ۲۸,۸۳۷,۲۷۲.۵۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲.۷۹ ۴.۴ ۲,۳۳۰,۳۶۶.۲۳ ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۵۸ ۱.۷ ۷۲۰.۲۶ ۴۶,۲۰۵.۴۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۰۴) (۱.۴) (۹۷.۸۳) (۹۹.۴۲)