صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۴۱) (۳.۴۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۹۵) (۱.۹۴) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۷ ۱.۲۸ ۸۷.۴۵ ۱۰,۳۷۹.۵۸
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۸۱ ۲.۸۸ ۶۸,۷۳۳.۱۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۶ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۱۸) (۰.۴۵) (۴۸.۸۸) (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲۷) (۲.۰۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۲۲ ۹.۶۲ ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۳۶) (۲.۱۷) (۹۹.۳۲) (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰.۳۶ ۶.۶۴ ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۹۶) ۰.۰۱ (۹۷.۰۲) ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۲ ۰.۴۳ ۲,۷۶۷.۲۷ ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۸۷ ۲.۰۳ ۲,۲۲۳.۹۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۸۹) (۰.۵۵) (۹۶.۱۴) (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۱۷ ۱.۷۹ ۶,۹۷۳.۶۷ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰