صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۲.۸۳) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۳۵) (۳.۴۳) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۳۳) (۳.۰۲) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۶۸) (۱.۱۵) (۹۹.۸) (۹۸.۵۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۰.۷۵) ۰.۰۱ (۹۳.۶۶) ۲.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۲.۵۵) (۱.۱) (۹۹.۹۹) (۹۸.۲۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۳ ۳.۵۹ ۳۹۸,۹۹۳.۳ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۳۲ ۰.۰۷ ۲۲۰.۴۱ ۳۱.۰۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۶) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۳۷ ۱.۷۲ ۲۸۱.۳۸ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۱۵,۰۱۱.۶۵ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۰.۷۶) (۲.۱۶) (۹۳.۷۵) (۹۹.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۳.۴۲) (۱.۵) (۱۰۰) (۹۹.۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲.۵۹ ۲.۸۴ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰