صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۲۳) (۰.۶۴) (۹۸.۹۱) (۹۰.۵۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۰.۵۶ ۲.۱۸ ۶۸۱.۲۸ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۶) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲.۴۴ ۱.۹۶ ۶۷۱,۵۶۳.۲۴ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲.۴۸ ۰.۰۹ ۷۶۱,۰۱۴.۶۶ ۳۶.۷۳
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲.۰۵ (۰.۹) ۱۶۵,۲۰۱.۳۵ (۹۶.۳۵)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۷۲ ۲.۵۴ ۱.۷۷E+۰۶ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۴۱ ۳.۰۱ ۱۶,۳۳۳.۲۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۲۱ (۱.۹) ۱۱۸.۱۳ (۹۹.۹۱)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱.۵۴ ۰.۳۸ ۲۶,۳۴۴.۵۳ ۲۹۲.۴۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۶۵) (۰.۶۲) (۹۰.۶۱) (۸۹.۸۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۰۹) (۰.۳۵) (۲۹.۰۲) (۷۲.۱۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲.۸۸ ۲.۷۲ ۳.۱۸E+۰۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۱.۱۶) (۰.۷۸) (۹۸.۵۹) (۹۴.۳۶)