صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۵ ۰.۱۹ ۵۲۲.۶ ۱۰۲.۵
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۰۲) ۰.۴۸ (۶.۱) ۴۷۰.۷۴
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۸۳ ۱.۳ ۱,۹۶۳.۷۶ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۳۷ ۱.۰۸ ۱۴,۳۴۰.۷۸ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۵۳) ۰.۵۱ (۸۵.۶۲) ۵۴۵.۷۷
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۵۹) ۰.۳۸ (۸۸.۵۴) ۲۹۶.۵۴
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۸ ۰.۸۸ ۳۲.۱۴ ۲,۳۸۳.۱۴
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۷۲ ۰.۰۵ ۱,۲۹۰.۱۸ ۱۹.۸۹
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۴۱ ۰.۲۱ ۳۴۶.۶۵ ۱۱۱.۲۲
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۱۵ ۰.۱ ۷۵.۹۴ ۴۴.۷۳
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۹۸ ۰.۶۵ ۳,۳۹۱.۳۴ ۹۵۷.۱۵
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳۱ ۰.۱۳ ۲۱۲.۹۹ ۵۹.۲۲
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۷۳) (۱.۴۸) (۹۹.۸۳) (۹۹.۵۷)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۲۲) (۰.۰۷) (۵۵.۴۲) (۲۱.۹۴)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰