صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۴۱ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ۰.۲۷ ۰.۳۹ ۱۷۰.۱۴ ۳۲۰.۳۴
۳۲۴۲ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ۰.۳۶ ۰.۶۹ ۲۷۰.۷۳ ۱,۱۲۰.۳۱
۳۲۴۳ ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۵.۲۵ ۰
۳۲۴۴ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۲۲ ۰
۳۲۴۵ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ ۰.۳۴ ۰.۱۴ ۲۵۱ ۶۷.۶۸
۳۲۴۶ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ (۰.۰۷) ۰ (۲۲.۸۳) ۰
۳۲۴۷ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ (۰.۵۹) (۱.۰۸) (۸۸.۵۴) (۹۸.۱۲)
۳۲۴۸ ۱۳۸۹/۱۲/۰۸ ۰.۲۹ ۰.۱۵ ۱۹۰.۸ ۷۲.۲۴
۳۲۴۹ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ ۰.۹۱ ۰.۵۴ ۲,۶۰۵ ۶۱۹.۳۷
۳۲۵۰ ۱۳۸۹/۱۲/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۷ ۰
۳۲۵۱ ۱۳۸۹/۱۲/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۷ ۰.۸۴
۳۲۵۲ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ (۰.۳۹) ۰.۰۵ (۷۵.۶۷) ۱۸.۴۸
۳۲۵۳ ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ (۰.۲۶) (۰.۱) (۶۱.۱۲) (۳۱.۷۹)
۳۲۵۴ ۱۳۸۹/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۲ ۰
۳۲۵۵ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ (۱.۵۴) (۱.۴۹) (۹۹.۶۶) (۹۹.۵۸)
۳۲۵۶ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۴۴) ۱۸.۹۹ (۸۰.۱۲)
۳۲۵۷ ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۷۹ ۰
۳۲۵۸ ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۷۶ ۰
۳۲۵۹ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ (۰.۰۴) (۰.۳۷) (۱۴.۶۹) (۷۴.۰۳)
۳۲۶۰ ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۳۷.۰۳ ۱۷.۸۱