صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۴۱ ۱۳۸۹/۰۶/۲۹ (۰.۱۷) (۱) (۴۵.۷۴) (۹۷.۴۲)
۳۳۴۲ ۱۳۸۹/۰۶/۲۸ ۰.۱۲ (۰.۹۱) ۵۲.۷۴ (۹۶.۴۷)
۳۳۴۳ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ۰.۲۸ ۰.۵۵ ۱۷۲.۷۶ ۶۳۹.۵۷
۳۳۴۴ ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۲ ۰
۳۳۴۵ ۱۳۸۹/۰۶/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۲۴ ۰
۳۳۴۶ ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ ۰.۴۷ ۰.۰۷ ۴۴۶.۷۵ ۲۸.۱۴
۳۳۴۷ ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ ۰.۳۳ ۰.۰۵ ۲۳۳.۶۶ ۲۰.۳۳
۳۳۴۸ ۱۳۸۹/۰۶/۲۲ ۰.۱۲ ۰ ۵۲.۲۹ ۰.۵۹
۳۳۴۹ ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ ۰.۵۹ ۰.۵۶ ۷۷۱.۱۱ ۶۷۶.۷۹
۳۳۵۰ ۱۳۸۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۹ ۰
۳۳۵۱ ۱۳۸۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۹ ۰
۳۳۵۲ ۱۳۸۹/۰۶/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۹ ۰
۳۳۵۳ ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ ۰.۳۷ (۰.۱۶) ۲۸۷.۴۵ (۴۴)
۳۳۵۴ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ (۰.۳) (۱.۰۲) (۶۶.۴۱) (۹۷.۵۹)
۳۳۵۵ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ (۰.۰۲) ۰.۰۶ (۶.۱۶) ۲۶.۷۳
۳۳۵۶ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ ۰.۳۷ ۱.۷۵ ۲۸۷.۴۶ ۵۵,۸۹۳.۲۹
۳۳۵۷ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ ۰.۳۹ ۲.۰۱ ۳۰۸.۰۷ ۱۴۰,۳۷۴.۱۶
۳۳۵۸ ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۹ ۰
۳۳۵۹ ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۹ ۰
۳۳۶۰ ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۹ ۰