صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۴۱ ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ۱.۱۱ ۱.۳ ۵,۶۰۱.۴۵ ۱۱,۲۲۵.۵۵
۳۳۴۲ ۱۳۹۰/۰۱/۱۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۵ ۰
۳۳۴۳ ۱۳۹۰/۰۱/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۸ ۰
۳۳۴۴ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ ۰.۳۵ ۱.۳۱ ۲۵۴.۸ ۱۱,۴۶۱.۹۸
۳۳۴۵ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ۰.۷۹ ۲.۱۱ ۱,۶۴۳.۵۶ ۲۰۱,۴۵۲.۹۴
۳۳۴۶ ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ ۰.۴ ۱.۹۵ ۳۳۶.۴۸ ۱۱۶,۹۳۲.۴۱
۳۳۴۷ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ ۰ ۱.۰۵ ۱.۱۷ ۴,۴۷۹.۱۱
۳۳۴۸ ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۱ ۰
۳۳۴۹ ۱۳۹۰/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۱ ۰
۳۳۵۰ ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۱ ۰
۳۳۵۱ ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ (۰.۲۶) ۰ (۶۰.۷۹) ۰
۳۳۵۲ ۱۳۹۰/۰۱/۰۹ ۰.۱۵ ۰ ۷۱.۳۹ ۰
۳۳۵۳ ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ (۰.۲۳) ۰.۳۶ (۵۶.۵۸) ۲۷۶.۱۷
۳۳۵۴ ۱۳۹۰/۰۱/۰۷ ۲.۲۲ ۱.۸۷ ۲۹۷,۶۷۲.۲۱ ۸۵,۴۱۳.۷۹
۳۳۵۵ ۱۳۹۰/۰۱/۰۶ ۱.۰۲ ۱.۹۸ ۴,۰۱۱.۱۷ ۱۲۸,۴۴۴.۰۴
۳۳۵۶ ۱۳۹۰/۰۱/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۹ ۰
۳۳۵۷ ۱۳۹۰/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۹ ۰
۳۳۵۸ ۱۳۹۰/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۶ ۰
۳۳۵۹ ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۹ ۰
۳۳۶۰ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۵ ۰