صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۷۶) ۰.۴۳ (۹۳.۷۶) ۳۸۲.۸۵
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۵۸ ۲.۲۶ ۱.۰۸E+۰۶ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۷۴ ۴.۳۲ ۶.۶E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۴۷) (۰.۲۷) (۸۱.۸۹) (۶۲.۷۳)
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۶۱ ۰.۱۵ ۸۰۵.۸۶ ۷۲.۶۴
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۴.۱ ۲.۴ ۲.۳۳E+۰۸ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۳.۸۸ ۴.۲۳ ۱.۱E+۰۸ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۲.۹۱ ۴.۴۸ ۳.۵۳E+۰۶ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳) ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۳۷ ۳.۸ ۱.۷۸E+۰۷ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۳.۷۹ ۳.۱ ۷.۷۸E+۰۷ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۲.۴۶ ۲.۸۴ ۷۰۸,۵۱۸.۲۵ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۶۵ ۳.۷ ۱.۴E+۰۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۶۱ ۳.۷ ۱.۲۲E+۰۶ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵) ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰.۸۳ ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۲.۲ ۲.۱۸ ۲۸۰,۷۷۱.۰۵ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸