صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۷۸ (۰.۸۱) ۱,۶۲۵.۴۷ (۹۴.۹۲)
۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱.۸۷ ۲.۰۳ ۸۶,۱۸۲.۹ ۱۵۴,۶۵۸.۰۷
۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۴ ۰.۲۶ ۱۵.۲۱ ۱۵۷.۴۸
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۱.۸۵) (۲.۶۶) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۹)
۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۱.۳۷ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۳۱ ۰.۲۱ ۲۰۸.۷۴ ۱۱۸.۲۵
۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۴۱) (۳.۴۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۹۵) (۱.۹۴) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۲)
۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۷ ۱.۲۸ ۸۷.۴۵ ۱۰,۳۷۹.۵۸
۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۸۱ ۲.۸۸ ۶۸,۷۳۳.۱۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۶ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۱۸) (۰.۴۵) (۴۸.۸۸) (۸۰.۸۵)
۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۲.۲۷) (۲.۰۱) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۴)
۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۲۲ ۹.۶۲ ۱۲۲.۲۵
۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۳۶) (۲.۱۷) (۹۹.۳۲) (۹۹.۹۷)
۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۲ ۰.۳۶ ۶.۶۴ ۲۷۷.۳۵
۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰