صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ (۰.۱۹) ۰.۵۷ (۴۹.۱۷) ۶۹۷.۸۷
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۴۳ ۱.۸۱ ۳۸۶.۷۶ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۹) ۰
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۶۸) (۰.۳۲) (۹۱.۵۸) (۶۹.۳۳)
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱.۹۲ ۰.۸۱ ۱۰۲,۵۴۰.۷ ۱,۷۶۷.۹۸
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۸۶ ۰.۷۴ ۲,۱۶۸.۴۹ ۱,۳۸۱.۶۹
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۶۲ ۰.۷۷ ۸۶۳.۳۷ ۱,۵۴۱.۶۸
۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱.۱۳ ۱.۰۵ ۶,۰۱۰.۲۴ ۴,۴۰۶.۷۳
۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۳۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۸۱ ۱ ۱,۷۹۴.۰۷ ۳,۶۱۲.۶۶
۳۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱.۳ ۰.۶۹ ۱۰,۹۳۰.۷۷ ۱,۱۳۸.۵۲
۳۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۴ ۰.۱۱ ۳۲۴.۸ ۴۸.۴
۳۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۵۲.۲۸ ۱۳۹.۷۳
۳۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۴۹ ۱.۱۵ ۵۰۳.۵۹ ۶,۴۰۹.۶۱
۳۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۳۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۱.۲۲) (۰.۰۱) (۹۸.۸۶) (۵.۰۱)
۴۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۱۸ ۱.۰۸ ۷,۱۷۴.۰۳ ۵,۰۳۱.۱۴