صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱.۹۴ ۲.۴۲ ۱۱۱,۷۲۶ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱.۷۳ ۲.۷۵ ۵۳,۱۵۴.۶۳ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۴۳ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱.۷۵ ۳.۱۶ ۵۶,۶۳۶.۴۳ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۱۳ ۳.۵۸ ۷.۶۳E+۰۶ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۸) ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۳.۰۳ ۳.۰۹ ۵.۳۱E+۰۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰.۷۳ ۰.۳ ۱,۳۳۸.۷ ۱۹۶.۱۱
۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۵۲ ۰.۲ ۵۶۶.۹۶ ۱۱۰.۰۶
۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۲.۰۷ ۲.۵۳ ۱۷۴,۵۷۶.۲۴ ۹۲۷,۲۶۱.۸۴
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۶۴ ۱.۷۷ ۳۷,۲۳۷.۶۸ ۶۱,۴۱۱.۳۱
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۶) ۰
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۶ ۲.۳۸ ۳۲,۱۴۸.۴۳ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱.۴۶ ۲.۴۱ ۱۹,۶۶۵.۵۳ ۵۸۸,۱۹۴.۳۷
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۰۱) (۰.۷۴) (۲.۰۶) (۹۳.۲۸)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۹ ۱.۱۲ ۲,۵۶۱.۳۳ ۵,۷۸۴.۹۹
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۲.۷۷ ۳.۶۳ ۲.۱۴E+۰۶ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰