صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۰.۹۶) ۰.۰۱ (۹۷.۰۲) ۲.۱۵
۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۹۲ ۰.۴۳ ۲,۷۶۷.۲۷ ۳۷۶.۶۵
۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۸۷ ۲.۰۳ ۲,۲۲۳.۹۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ (۰.۸۹) (۰.۵۵) (۹۶.۱۴) (۸۶.۸۴)
۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱.۱۷ ۱.۷۹ ۶,۹۷۳.۶۷ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۱,۱۲۷.۶۴ ۱,۲۰۱.۵۲
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ (۰.۰۷) ۰.۲۴ (۲۱.۵۶) ۱۳۶.۴۲
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱.۳۶ ۳.۱ ۱۳,۷۹۴.۵۴ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۰۹ ۱.۴۷ ۵,۱۱۷.۸۶ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۶۶ ۱.۲۱ ۱,۰۰۰.۹ ۷,۸۳۱.۵۲
۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۵۲) (۲.۶۲) (۹۹.۶۳) (۹۹.۹۹)
۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۷۶) (۱.۲۵) (۹۳.۸۲) (۹۹)
۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۵۹ ۱.۱۶ ۷۶۸.۶۸ ۶,۷۴۳.۷
۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۹۳) (۰.۶۸) (۹۶.۶۹) (۹۱.۶۵)
۶۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۶۷ ۰ ۴۲,۱۷۹.۷ ۰