صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱.۹۳ ۱.۲۱ ۱۰۶,۴۲۱.۹۶ ۷,۸۶۲.۰۱
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۴ ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۸۳ ۰.۸۳ ۷۵,۵۱۱.۵۷ ۱,۹۴۶.۶۲
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۹۲ (۰.۷۷) ۲,۷۲۰.۰۶ (۹۴.۰۷)
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۷۸ (۰.۸۱) ۱,۶۲۵.۴۷ (۹۴.۹۲)
۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱.۸۷ ۲.۰۳ ۸۶,۱۸۲.۹ ۱۵۴,۶۵۸.۰۷
۹۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۴ ۰.۲۶ ۱۵.۲۱ ۱۵۷.۴۸
۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۱.۸۵) (۲.۶۶) (۹۹.۸۹) (۹۹.۹۹)
۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۱.۳۷ ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۳۱ ۰.۲۱ ۲۰۸.۷۴ ۱۱۸.۲۵
۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۴۱) (۳.۴۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۹۵) (۱.۹۴) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۲)
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۷ ۱.۲۸ ۸۷.۴۵ ۱۰,۳۷۹.۵۸
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۸۱ ۲.۸۸ ۶۸,۷۳۳.۱۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰