صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۰۴ (۰.۲۲) ۱۶.۷۴ (۵۵.۸)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۸۳ ۱.۵۴ ۱,۹۷۰.۰۸ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۲۶۹.۵ ۶۷۶.۵۳
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۳۱ ۱۳.۹۷ ۲۱۴.۳۶
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۰۷ ۱.۴۱ ۴,۷۷۲.۳۴ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۷۴ ۱.۲۸ ۱,۳۶۱.۱۸ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۷۴) (۰.۹۳) (۹۳.۳۳) (۹۶.۶۶)
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۳۳) (۰.۲۲) (۶۹.۷۳) (۵۴.۵۷)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱.۶۴ ۰.۱۸ ۳۷,۶۲۷.۵۵ ۹۱.۷۹
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۷۹ ۲.۶۳ ۶۵,۰۱۳.۰۱ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۹) ۰ (۲۸.۴۹) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۲,۸۱۸.۰۴ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۲۷ ۰.۹۹ ۱۰,۰۴۲.۰۹ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۵ ۴.۳۶ ۲.۸۸E+۰۷ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵