صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۸۶ ۰.۷۴ ۲,۱۶۸.۴۹ ۱,۳۸۱.۶۹
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۶۲ ۰.۷۷ ۸۶۳.۳۷ ۱,۵۴۱.۶۸
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱.۱۳ ۱.۰۵ ۶,۰۱۰.۲۴ ۴,۴۰۶.۷۳
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۸۱ ۱ ۱,۷۹۴.۰۷ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۱.۳ ۰.۶۹ ۱۰,۹۳۰.۷۷ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۴ ۰.۱۱ ۳۲۴.۸ ۴۸.۴
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۵۲.۲۸ ۱۳۹.۷۳
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۴۹ ۱.۱۵ ۵۰۳.۵۹ ۶,۴۰۹.۶۱
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۱.۲۲) (۰.۰۱) (۹۸.۸۶) (۵.۰۱)
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۱۸ ۱.۰۸ ۷,۱۷۴.۰۳ ۵,۰۳۱.۱۴
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۰۹ ۰.۹۷ ۵,۱۶۵.۴۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۵۱ ۱.۵۱ ۲۳,۲۷۸.۷۴ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۸۷ ۱.۵۸ ۸۷,۰۷۵.۵۳ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱.۲۵ ۰.۵۳ ۹,۱۰۹.۰۴ ۵۹۹.۰۱