صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۷۳۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۳.۶۵۶ %۴.۰۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۸.۵۶۸ %۳.۷۳۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۴۸.۲۷۹ %۵۸.۷۵۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۷۰.۵۰۸ %۸۱.۹۷۶
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۱۷۸.۷۵۷ %۲۰۲.۸۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۳۷۱۷.۸۴۴ %۳۲۹۷.۶۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۹۴۸۹ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۸۴)% (۹۸.۶۲)%