صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۲۳)% (۰.۶۴۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۴.۲۴۷ %۳.۶۰۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۲۲.۳۴۵ %۱۸.۵۹۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۶۹.۱۵۹ %۱۰۲.۱۷۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۲۲۵.۱۳۸ %۳۴۹.۸۳۷
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۴۴۰.۲۲۵ %۷۰۷.۰۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۱۰۴۴۳.۰۳۵ %۱۲۲۱۶.۵۹۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۰۶۰۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۸۴)% (۹۸.۶۲)%