صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۰.۵۵۷ (۰.۳۱۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۱.۹۴۳ %۱.۱۰۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۷.۸۶۵ %۱۰.۵۱۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۷۴.۵۷۸ %۸۳.۳۲۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۱۵۳.۴۹۹ %۲۰۲.۴۸۴
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۲۵۱.۳۷۵ %۳۳۶.۳۶۱
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ %۵۸۱۱.۹۹۵ %۵۶۸۷.۶۷۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۰۶۰۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۸۴)% (۹۸.۶۲)%