صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ (۰.۸۲۲)% (۰.۳۶۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ %۰.۸۸۵ (۰.۶۲۱)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ (۹.۶۶۹)% (۱۲.۲۳۸)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ (۹.۴۹۱)% (۲۰.۲۵۲)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ %۲۱.۰۶۷ (۶.۶۶۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ %۸۲۱۲.۶۶۷ %۶۷۴۴.۸۸۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۰۶۰۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۸.۵۸)% (۹۹.۷۸)%