صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد نه منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی نه منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۱ خردادماه۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت برای دوره مالی۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۱۲.۲۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹-حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۱ فروردین ماه۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به۲۹ اسفند ماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۰ بهمن ماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۰۹.۳۰ -تایید شده متولی دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اصلاحیه صورت های سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ صورت های سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ -حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۱ شهریور ماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت های مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ افشای پورتفوی ماهانه صندوق موفقیت منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت (صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت (صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت (صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت)حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۹.۳۰ -تایید شده متولی دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۹.۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ - تایید شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش افشای پورتفوی شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد ۹ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۷- تایید شده متولی دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی شده-اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (نهایی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گزارش افشای عملکرد آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (نهایی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (نهایی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ صورت های مالی حسابرسی شده یک ساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت برای یک ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت برای یک ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ صورت های مالی حسابرسی نشده یک ساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰اسفند۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰اسفند۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۰اسفند۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت سال مالی منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده یک ساله منتهی به ۹۵.۰۶.۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴۱۲۲۹ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴۱۲۲۹ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۹۴.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ صورت های مالی حسابرسی شده یک ساله منتهی به ۹۴.۰۶.۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ صورت های مالی حسابرسی نشده یک ساله منتهی به ۹۴.۰۶.۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۳.۰۳.۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ صورت های مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۹۳.۰۳.۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد حسابرسی شده میان دوره مالی منتهی به ۹۳.۱۲.۲۹ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره مالی منتهی به ۹۳.۱۲.۲۹ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۹۳.۰۹.۳۰ صندوق فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صورت های مالی ۳ ماهه منتهی به ۹۳.۰۹.۳۰ صندوق سرمایه گذاری فیروه موفقیت دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد حسابرسی شده یک ساله منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ صورت های مالی حسابرسی شده یک ساله منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ صورت های مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به ۹۳.۰۶.۳۱ صندوق فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ گزارش عملکرد میاندوره ۹ ماهه منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱ صندوق فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ صورت های مالی میاندوره نه ماهه منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۲.۱۲.۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۹۲ صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد یک ساله منتهی به تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به تاریخ ۹۲.۰۶.۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ صورت های مالی میاندوره نه ماهه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت منهی به تاریخ ۹۲.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ صورت های مالی میاندوره نه ماهه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت منهی به تاریخ ۹۲.۰۳.۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت شش ماهه منهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ صورتهای مالی صندوق منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ صورتهای مالی صندوق منتهی به ۶ شهریور ۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ صورتهای مالی صندوق منتهی به ۳۱ شهریور(۲۵روزه) ۹۱ ۳۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ صورتهای مالی صندوق منتهی به ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ صورتهای مالی صندوق منتهی به ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ صورتهای مالی صندوق منتهی به ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ صورت های مالی سه ماهۀ منتهی به ۲۴/۸/۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ صورتهای مالی صندوق منتهی به ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ صورتهای مالی صندوق برای دورۀ نه ماهه منتهی به ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ دانلود
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ صورتهای مالی صندوق برای دورۀ شش ماهه منتهی به ۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ ۱۳۸۹/۱۰/۰۴ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۴ دانلود