صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/28 1398/02/28 صورتهاي مالي دوره 6 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت (حسابرسی شده) دانلود
1398/02/10 1398/02/10 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت (صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت) دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورتهاي مالي6 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت (صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت)حسابرسی نشده دانلود
1398/01/17 1398/01/17 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1397/12/07 1397/12/07 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/09 1397/11/09 افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 صورتهای مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1397.09.30 -تایید شده متولی دانلود
1397/10/23 1397/10/23 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1397.09.30 دانلود
1397/10/05 1397/10/05 افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 97 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/23 1397/08/23 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397.06.31 - حسابرسی شده دانلود
1397/08/23 1397/08/23 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397.06.31 - حسابرسی شده دانلود
1397/08/22 1397/08/22 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397.06.31 - تایید شده دانلود
1397/08/05 1397/08/05 افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه 1397 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 1397.06.31 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397.06.31 - حسابرسی نشده دانلود
1397/07/10 1397/07/10 گزارش افشای پورتفوی شهریور 97 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهای مالی9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه سال 1397- تایید شده متولی دانلود
1397/03/07 1397/03/07 گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت 1397 دانلود
1397/02/31 1397/02/31 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (حسابرسی شده-اصلاحیه) دانلود
1397/02/25 1397/02/25 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به 31 فروردین 1397 دانلود
1397/02/06 1397/02/06 صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/01/21 1397/01/21 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (نهایی شده) دانلود
1397/01/08 1397/01/08 گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/09 1396/12/09 گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/12/08 1396/12/08 اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش عملکرد ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورت های مالی حسابرسی نشده 3 ماهه منتهی به 30 آذر 1396 دانلود
1396/10/13 1396/10/13 گزارش افشای عملکرد آذر ماه 1396 دانلود
1396/10/09 1396/10/09 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 (نهایی شده) دانلود
1396/10/04 1396/10/04 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 (نهایی نشده) دانلود
1396/10/04 1396/10/04 صورت های مالی حسابرسی شده یک ساله منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1396/08/17 1396/08/17 گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت برای یک ساله منتهی به تاریخ 1396/06/31 (اصلاح شده) دانلود
1396/08/07 1396/08/07 گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت برای یک ساله منتهی به تاریخ 1396/06/31 دانلود
1396/08/07 1396/08/07 صورت های مالی حسابرسی نشده یک ساله منتهی به 1396/06/31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورت مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1396 دانلود
1396/03/08 1396/03/08 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30اسفند95 دانلود
1396/03/08 1396/03/08 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30اسفند95 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 30اسفند95 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 دانلود
1395/10/28 1395/10/28 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1395/10/28 1395/10/28 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1395/08/19 1395/08/19 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31/06/1395 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد صندوق فیروزه موفقیت سال مالی منتهی به 31-06-1395 دانلود
1395/08/01 1395/08/01 صورت های مالی حسابرسی نشده یک ساله منتهی به 95.06.31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1395/04/29 1395/04/29 صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1395 دانلود
1395/04/06 1395/04/06 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/03/05 1395/03/05 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 دانلود
1395/03/04 1395/03/04 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 13941229 حسابرسی شده دانلود
1395/02/13 1395/02/13 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 13941229 حسابرسی نشده دانلود
1395/02/08 1395/02/08 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1394/12/29 دانلود
1394/08/13 1394/08/13 گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 94.06.31 دانلود
1394/08/13 1394/08/13 صورت های مالی حسابرسی شده یک ساله منتهی به 94.06.31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1394/08/13 1394/08/13 صورت های مالی حسابرسی نشده یک ساله منتهی به 94.06.31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1394/04/10 1394/04/10 گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 93.03.31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1394/04/10 1394/04/10 صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 93.03.31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1394/02/07 1394/02/07 گزارش عملکرد حسابرسی شده میان دوره مالی منتهی به 93.12.29 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1394/02/07 1394/02/07 صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره مالی منتهی به 93.12.29 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1394/01/18 1394/01/18 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1393/12/29 فیروزه موفقیت دانلود
1394/01/18 1394/01/18 صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1393/12/29 فیروزه موفقیت دانلود
1393/10/14 1393/10/14 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 93.09.30 صندوق فیروزه موفقیت دانلود
1393/10/14 1393/10/14 صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 93.09.30 صندوق سرمایه گذاری فیروه موفقیت دانلود
1393/07/26 1393/07/26 گزارش عملکرد حسابرسی شده یک ساله منتهی به 93.06.31 دانلود
1393/07/26 1393/07/26 صورت های مالی حسابرسی شده یک ساله منتهی به 93.06.31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1393/07/23 1393/07/23 گزارش عملکرد یک ساله منتهی به 93.06.31 دانلود
1393/07/23 1393/07/23 صورت های مالی یک ساله حسابرسی نشده منتهی به 93.06.31 صندوق فیروزه موفقیت دانلود
1393/04/21 1393/04/21 گزارش عملکرد میاندوره 9 ماهه منتهی به 93/03/31 صندوق فیروزه موفقیت دانلود
1393/04/21 1393/04/21 صورت های مالی میاندوره نه ماهه منتهی به 93/03/31 صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دانلود
1393/02/30 1393/02/30 صورت های مالی منتهی به 1392.12.29 دانلود
1393/02/06 1393/02/06 صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 29 اسفند 1392 دانلود
1392/11/02 1392/11/02 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30/09/92 صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه دانلود
1392/11/01 1392/11/01 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1392/09/30 حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه موفقیت دانلود
1392/08/21 1392/08/21 صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به تاریخ 92/06/31 دانلود
1392/07/29 1392/07/29 گزارش عملکرد یک ساله منتهی به تاریخ 92/06/31 دانلود
1392/07/29 1392/07/29 صورت های مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به تاریخ 92.06.31 دانلود
1392/04/31 1392/04/31 صورت های مالی میاندوره نه ماهه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت منهی به تاریخ 92.03.31 دانلود
1392/04/31 1392/04/31 صورت های مالی میاندوره نه ماهه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت منهی به تاریخ 92.03.31 دانلود
1392/04/05 1392/04/05 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت شش ماهه منهی به تاریخ 30/12/1391 دانلود
1391/11/03 1391/11/03 صورتهای مالی صندوق منتهی به 30 آذر ماه 91 دانلود
1391/09/28 1391/09/28 صورتهای مالی صندوق منتهی به 6 شهریور 91 دانلود
1391/09/28 1391/09/28 صورتهای مالی صندوق منتهی به 31 شهریور(25روزه) 91 31 دانلود
1391/07/29 1391/07/29 صورتهای مالی صندوق منتهی به 24 مرداد 1391 دانلود
1391/03/23 1391/03/23 صورتهای مالی صندوق منتهی به 24 اردیبهشت 1391 دانلود
1391/01/29 1391/01/29 صورتهای مالی صندوق منتهی به 24 بهمن ماه 1390 دانلود
1390/09/28 1390/09/28 صورت های مالی سه ماهۀ منتهی به 24/8/1390 دانلود
1390/07/11 1390/07/11 صورتهای مالی صندوق منتهی به 24 مرداد ماه 1390 دانلود
1390/03/24 1390/03/24 صورتهای مالی صندوق برای دورۀ نه ماهه منتهی به 24 اردیبهشت ماه 1390 دانلود
1390/01/28 1390/01/28 صورتهای مالی صندوق برای دورۀ شش ماهه منتهی به 24 بهمن ماه 1389 (حسابرسی شده) دانلود
1389/10/04 1389/10/04 صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه برای دوره سه ماهه منتهی به تاریخ 1389/8/24 دانلود