مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 97.09.07 ساعت 12:30 دریافت خبر 1397/09/25
2 مجمع امیدنامه ای مورخ 1397.09.07 ساعت 12:30 در خصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر 1397/09/25
3 مجمع اساسنامه ای مورخ 1397.09.07 ساعت 12:00 دریافت خبر 1397/09/19
4 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/09/07 ساعت 12:00 صندوق سرمایه گذاری موفقیت دریافت خبر 1397/09/10
5 تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه مجمع مورخ 1397/05/29 دریافت خبر 1397/06/07
6 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/05/29- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1397/09/05 دریافت خبر 1397/05/29
7 اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/12/08
8 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/11/28
9 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/11/25
10 صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1396/11/18
11 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1396/11/15
12 برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر 1396/10/30
13 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1396/03/29
14 مجمع تغییر اساسنامه1395/10/25 دریافت خبر 1395/11/16
15 مجمع تغییر امیدنامه1395/10/25 دریافت خبر 1395/11/16
16 صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1395/10/04
17 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1395/10/04
18 صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت و صاحبان واحدهای ممتاز دریافت خبر 1395/03/19
19 صورتجلسه تغییر هزینه ها دریافت خبر 1395/02/25
20 مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/01/14
21 مجمع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/01/14
22 تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق دریافت خبر 1394/11/11
23 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 و صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1394/08/27
24 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 94/03/17 دریافت خبر 1394/05/25
25 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 93/06/31 - صورتجلسه دورم دریافت خبر 1393/09/10
26 مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به1393/06/31 دریافت خبر 1393/09/10
27 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24 دریافت خبر 1392/12/10
28 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24 دریافت خبر 1392/12/10
29 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر 1392/06/26
30 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ10/10/1391 دریافت خبر 1391/10/11
31 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ 19/06/1391 دریافت خبر 1391/06/20
32 گزارش وضعيت بازار و صندوق فيروزه در نيمه دوم تير ماه 1391 دریافت خبر 1391/05/09
33 مجمع صندوق دریافت خبر 1391/02/24
34 برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق دریافت خبر 1391/02/13
35 برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق دریافت خبر 1390/12/02
36 برگزاری مجمع سالانه مجمع دریافت خبر 1390/08/30