مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 97.10.29 ساعت 12:00 دریافت خبر 1397/11/14
2 مجمع سالانه (اساسنامه ای) مورخ 1397.10.29 ساعت 12:00 تصویب صورتهای مالی ... دریافت خبر 1397/11/14
3 اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 97.10.29 ساعت 12:30 دریافت خبر 1397/11/09
4 مجمع امیدنامه ای مورخ 1397.10.29 ساعت 12:30 در خصوص تغییر هزینه حسابرس ،برگزاری مجامع و... دریافت خبر 1397/11/09
5 اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 97.09.07 ساعت 12:30 دریافت خبر 1397/09/25
6 مجمع امیدنامه ای مورخ 1397.09.07 ساعت 12:30 در خصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر 1397/09/25
7 مجمع اساسنامه ای مورخ 1397.09.07 ساعت 12:00 دریافت خبر 1397/09/19
8 اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/09/07 ساعت 12:00 صندوق سرمایه گذاری موفقیت دریافت خبر 1397/09/10
9 تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه مجمع مورخ 1397/05/29 دریافت خبر 1397/06/07
10 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/05/29- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1397/09/05 دریافت خبر 1397/05/29
11 اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/12/08
12 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/11/28
13 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/11/25
14 صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1396/11/18
15 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1396/11/15
16 برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر 1396/10/30
17 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1396/03/29
18 مجمع تغییر اساسنامه1395/10/25 دریافت خبر 1395/11/16
19 مجمع تغییر امیدنامه1395/10/25 دریافت خبر 1395/11/16
20 صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1395/10/04
21 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1395/10/04
22 صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت و صاحبان واحدهای ممتاز دریافت خبر 1395/03/19
23 صورتجلسه تغییر هزینه ها دریافت خبر 1395/02/25
24 مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/01/14
25 مجمع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/01/14
26 تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق دریافت خبر 1394/11/11
27 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 و صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1394/08/27
28 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 94/03/17 دریافت خبر 1394/05/25
29 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 93/06/31 - صورتجلسه دورم دریافت خبر 1393/09/10
30 مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به1393/06/31 دریافت خبر 1393/09/10
31 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24 دریافت خبر 1392/12/10
32 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24 دریافت خبر 1392/12/10
33 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر 1392/06/26
34 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ10/10/1391 دریافت خبر 1391/10/11
35 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ 19/06/1391 دریافت خبر 1391/06/20
36 گزارش وضعيت بازار و صندوق فيروزه در نيمه دوم تير ماه 1391 دریافت خبر 1391/05/09
37 مجمع صندوق دریافت خبر 1391/02/24
38 برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق دریافت خبر 1391/02/13
39 برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق دریافت خبر 1390/12/02
40 برگزاری مجمع سالانه مجمع دریافت خبر 1390/08/30