رديف نام تعداد
1 گروه توسعه مالی فیروزه 750
2 کارگزاری فیروزه آسیا 250